Αναζήτηση Αποφάσεων

Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 7ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κορυδαλλού, έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ2ΖΗΩΛΩ-ΜΗ4 23/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20561 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης (και της αίτησης αναστολής εκτελέσεως) κατά της με αριθμό 3350/2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Διαδικασία Περιουσιακών-Εργατικών Διαφορών).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΗΜ6ΩΛΩ-ΣΛ9 23/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20125 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦ.ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2023.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΡ0ΓΩΛΩ-7ΚΣ 23/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20985/23.11.2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφαση Δημάρχου για την προέγκριση υπερωριακής εργασίας (απογευματινές ώρες) υπαλλήλων ΙΔΑΧ για τον μήνα Δεκέμβριο.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΙΕΨΩΛΩ-ΓΒΘ 22/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20774 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Δημάρχου για την προέγκριση υπερωριακής εργασίας (απογευματινές ώρες) υπαλλήλου ΙΔΑΧ για την μήνα Δεκέμβριο.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΛΖ6ΩΛΩ-3ΧΥ 22/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20775 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Δημάρχου για την προέγκριση και συγκρότηση συνεργείων για υπερωριακή εργασία (απογευματινές ώρες, βραδινές και αργίες) υπαλλήλου ΙΔΑΧ για τον μήνα Δεκέμβριο.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΓΙ8ΩΛΩ-Υ22 22/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20776 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την υποβολή συνοπτικών ανακεφαλαιωτικών εκθέσεων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΗΙΩΩΛΩ-ΜΞΝ 17/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 17743 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης σχετικά με την αλλαγή προτεραιότητας των οχημάτων στη συμβολή των οδών Θησέως και Θεμιστοκλέους με την τοποθέτηση πινακίδων STOP επί της οδού Θεμιστοκλέους.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΒΤΛΩΛΩ-ΥΥ0 15/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20521 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη φιλοξενία Δημοτικής Αντιπροσωπείας του αδελφοποιημένου Δήμου Αγίου Δομετίου Κύπρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΗΞ8ΩΛΩ-Κ52 14/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 18301 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για αίτηση εξαίρεσης από την κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) βάσει του άρθρου 27 του Νόμου 5056/2023 (ΦΕΚ 16/06.10.2023, τεύχος Α) για το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού (Ο.Α.Π.)».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 68ΩΗΩΛΩ-11Π 14/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20292 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους (Αρ. πρωτ.: 13296/11.07.2023).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 620ΕΩΛΩ-ΖΗΒ 14/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 13296 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους (Αρ. πρωτ.: 16133/01.09.2023).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΟΙΚΩΛΩ-ΥΔ6 14/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 16133 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους (Αρ. πρωτ.: 17636/27.09.2023).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΡΔΡΩΛΩ-2ΣΔ 14/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 17636 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους (Αρ. πρωτ.: 18564/16.10.2023).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΔΑ4ΩΛΩ-ΟΧ8 14/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 18564 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΥΞ0ΩΛΩ-Ξ5Ζ 14/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 18648 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση μεταβολής του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού από 8/θέσιο σε 10/θέσιο και την ανάληψη δαπάνης λειτουργικών εξόδων που προκύπτουν σύμφωνα με την πρόταση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ρ613ΩΛΩ-ΔΥΡ 13/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20173 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση μεταβολής του 8ου Νηπιαγωγείου Κορυδαλλού από 3/θέσιο σε 4/θέσιο και την ανάληψη δαπάνης λειτουργικών εξόδων που προκύπτουν σύμφωνα με την πρόταση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΤΑΟΩΛΩ-ΨΕΛ 13/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20168 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση μεταβολής του 10ου Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού από 12/θέσιο σε 15/θέσιο και την ανάληψη δαπάνης λειτουργικών εξόδων που προκύπτουν σύμφωνα με την πρόταση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΡΩΛΙΩΛΩ-Τ0Ε 13/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20171 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης τον ορισμό μηχανισμού πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης: ’’ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ’’ με κωδικό ΟΠΣ 6002009 του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Π8ΠΩΛΩ-Δ0Ζ 13/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 18420 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή ενός (1) δένδρου του είδους Πεύκο, που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο, επί της οδού Σαλαμινομάχων 3 λόγω διαφόρων κινδύνων που προκύπτουν από την μικρή απόσταση του δένδρου από τους εξώστες της πολυκατοικίας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ0Ε8ΩΛΩ-Υ9Δ 06/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 19962 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 4 5 6 7 8 502