Αναζήτηση Αποφάσεων

Δαπάνη για Τέλη για την ύδρευση πλατειών, κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. για κατανάλωση από 11/2/22 εως 30/6/22 ως οι (13) συν/νοι λογαριασμοί.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ4ΔΣΩΛΩ-ΘΨΧ 12/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 1871 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δαπάνη για Τέλη για την ύδρευση πλατειών, κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. για κατανάλωση από 21/5/21 εως 29/6/22 ως οι (21) συν/νοι λογαριασμοί.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 66ΤΜΩΛΩ-ΩΘ6 12/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 1870 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δαπάνη για Τέλη για την ύδρευση πλατειών, κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. για κατανάλωση από 10/2/22 εως 29/6/22 ως οι (21) συν/νοι λογαριασμοί.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΜΓΩΩΛΩ-ΦΒ9 12/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 1869 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δαπάνη για Τέλη για την ύδρευση πλατειών, κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. για κατανάλωση από 10/2/22 εως 29/6/22 ως οι (20) συν/νοι λογαριασμοί.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ3ΚΤΩΛΩ-6ΦΑ 12/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 1868 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΦΙΛΗ ΣΟΦΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 21/7 - 31/08/2022. ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΥΕ ΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΙ62ΩΛΩ-9ΦΠ 11/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 1872 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δημιουργία Συμψηφιστικής μετά απο την υπ. αριθμ. πρωτ.: 4778/15-3-2022 Σύμβαση
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΨ57ΩΛΩ-ΡΑ0 11/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 15046 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δημιουργία Συμψηφιστικής μετά απο την υπ. αριθμ. πρωτ.: 4778/15-3-2022 Σύμβαση
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΧΟΗΩΛΩ-Τ6Π 11/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 15045 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δημιουργία Συμψηφιστικής μετα απο την υπ. αριθμ. πρωτ.:14078/28-7-2022 Σύμβαη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΑ6ΒΩΛΩ-Μ0Χ 11/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 15043 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δημιουργία Συμψηφιστικής μετά απο την με αριθμ. πρωτ.: 14927/10-8-2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 68Α5ΩΛΩ-ΛΓ7 11/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 15042 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δημιουργία Συμψηφιστικής μετά απο την υπ. αριθμ. πρωτ.: 9152/24-5-2022 Σύμβαση
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Υ8ΤΩΛΩ-ΔΕΚ 11/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 15041 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δημιουργία Συμψηφιστικής μετά απο την υπ. αριθμ. πρωτ.: 9152/24-5-2022 Σύμβαση
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9068ΩΛΩ-Υ8Ο 11/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 15040 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δημιουργία Συμψηφιστική μετά απο την υπ. αριθμ. πρωτ.:10148/6-6-2022 Σύμβαση
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 67ΜΡΩΛΩ-Ζ4Δ 11/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 15039 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη για Παροχή Τεχνικής υποστήριξης Συμβούλου για την υλοποίηση συμβάσεων έργων και εργασιών Τεχνικής Φύσεως, ΑΠΟ 05.07.2022 ΕΩΣ 04.08.2022 ως το 4/5-8-2022 τιμ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ4ΚΧΩΛΩ-ΣΛΘ 11/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 1873 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ,ΟΜΑΔΑ Γ ως το 6 /19 - 7 - 2022 τιμ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΤΙ0ΩΛΩ-Ε3Ο 11/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 1796 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΛΠ)ΓΙΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΔΩΝ ΟΜΑΔΑ Α & Β ως τα αριθμ. 1195, 1197/3-8-2022 τιμ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ22ΜΩΛΩ-ΥΦΕ 11/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 1861 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δαπάνη για Τέλη για την ύδρευση πλατειών, κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. για κατανάλωση από 11/11/21 εως 30/6/22 ως οι (20) συν/νοι λογαριασμοί.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΔ33ΩΛΩ-232 11/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 1867 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δαπάνη για Υδρευση δημοτικών κτιρίων για τη χρονική περίοδο από 22/2/22 εως 20/5/22 ως ο συν/νος λογαριασμός
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΝΤΧΩΛΩ-Ε7Θ 11/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 1866 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δαπάνη για Υδρευση δημοτικών κτιρίων για τη χρονική περίοδο από 10/2/22 εως 26/5/22 ως οι (13) συν/νοι λογαριασμοί
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ρ7ΓΩΛΩ-ΙΟΜ 11/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 1862 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δημιουργία Συμψηφιστικής μετά απο την υπ. αριθμ. πρωτ.:14661/5-8-2022 Σύμβαση
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΧ59ΩΛΩ-912 11/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 15004 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Την προέγκριση για την υπερωριακή απασχόληση δέκα (10) μόνιμων υπαλλήλων, και επτά (7) υπαλλήλων αορίστου χρόνου, οι οποίες θα εργαστούν πέραν του ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες, για το μήνα Σεπτέμβριο του 2022.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΤΤΡΩΛΩ-ΔΝΟ 11/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 14996-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 456