Αναζήτηση Αποφάσεων

Απόφαση Δημάρχου για την υπερωριακή εργασία υπαλλήλων ΙΔΑΧ, οι οποίοι θα εργαστούν πέραν του ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες για τον μήνα Μάρτιο.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΣΧ2ΩΛΩ-ΟΩΡ 26/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3283 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Δημάρχου για την προέγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου ΙΔΑΧ, η οποία θα εργαστεί πέραν του ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες για τον μήνα Μάρτιο.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΒΗ6ΩΛΩ-ΑΩ7 26/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3282 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤ.ΤΜΗΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2024.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΔΑ: 6Α43ΩΛΩ-ΚΛ5 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3187/21-2-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
«Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 62ΥΙΩΛΩ-7ΩΤ 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1615/25.01.2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Ω1ΥΩΛΩ-1ΟΚ 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1618/25.01.2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), του Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ42ΩΩΛΩ-046 14/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2677 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών στα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κορυδαλλού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Λ65ΩΛΩ-2ΚΔ 13/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1697 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων του Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΚΣΡΩΛΩ-ΑΘΘ 13/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2678 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή ενός (1) δένδρου του είδους νεραντζιά, επί της οδού Αιγάλεω 7 λόγω σχετικής αίτησης δημότη.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ2ΖΟΩΛΩ-0ΧΜ 12/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2605 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης σχετικά με την μεταφύτευση, αντικατάσταση, ενίσχυση βλάστησης και αλλαγών διαμόρφωσης στα πεζοδρόμια, της οδού Μπουμπουλίνας, λόγω της ανάπλασης τους.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΡΗΨΩΛΩ-ΥΡΜ 12/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2601 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβιβασμού των πεζοδρομίων, έμπροσθεν του πλυντηρίου αυτοκινήτων επί της οδού Αβέρωφ 1 στον Κορυδαλλό.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΧΟ8ΩΛΩ-ΙΥΓ 08/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2523/08.02.2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη μετάβαση δημοτικής αντιπροσωπείας στην πόλη Α Κορούνια (Ισπανία) προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες του Δικτύου Ευρωπαϊκών πόλεων COPE (URBACT IV).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΚ39ΩΛΩ-ΠΕΕ 08/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1600 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τα έξοδα κηδείας αιρετών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΤ93ΩΛΩ-ΘΘ0 07/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1508 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη δεκτικότητα Κ.Α. του προϋπολογισμού σε εντάλματα προπληρωμής.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ91ΘΩΛΩ-ΩΑΑ 07/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1507 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη καταρχήν απόφασης ως προς την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Ελένης Κούρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Γ1ΕΩΛΩ-04Ν 07/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 21565 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, για το έτος 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΨ6ΣΩΛΩ-Ζ0Γ 07/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1147 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, όπως θα συγκροτηθεί στη συνέχεια με απόφαση Δημάρχου για το έτος 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΒΥ6ΩΛΩ-ΦΕΨ 07/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1153 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής για την διεξαγωγή δημοπρασιών για μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου Κορυδαλλού και ορισμός μελών αυτής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81, για το έτος 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ8Α1ΩΛΩ-Σ57 07/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1155 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 4ου τριμήνου οικονομικού έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ρ7Π8ΩΛΩ-ΚΘΓ 05/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2217 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την εκλογή δύο (2) αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.)».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΡΒΦΤΩΛΩ-Ξ2Μ 02/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 362 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 500