Αναζήτηση Αποφάσεων

Λήψη απόφασης για τον για τον καθορισμό χρόνου και τιμήματος παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΓΧΘΩΛΩ-Β3Κ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 21604 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προέγκριση για την συγκρότηση συνεργείων για την υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Αυτοτελούς τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας μηνός Δεκεμβρίου 2022.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΔΑ: 6Η0ΦΩΛΩ-ΩΝΓ 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 21529 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κορυδαλλού, έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΥΡΘΩΛΩ-Ν2Η 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 19903 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον Καθορισμό τέλους καταλήψεως χώρου από μικροπωλητές & εμπόρους κατά τις θρησκευτικές ή επετειακές εορτές έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΒΔ4ΩΛΩ-ΧΧΣ 29/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 21357 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί καθορισμού του συντελεστή, κατά τετραγωνικό μέτρο, του τέλους χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, κατά το έτος 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Η86ΩΛΩ-ΔΞ3 29/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 21355 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό, του συντελεστή του τέλους εμπορικής διαφήμισης κατηγορίας Δ΄ για το έτος 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 674ΓΩΛΩ-ΞΛΞ 29/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 21353 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό ειδικού προστίμου μη τήρησης καθαριότητας από τους συμμετέχοντες έμπορους στις εμποροπανηγύρεις που τελούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου για το έτος 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Τ98ΩΛΩ-ΗΥ3 29/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 21352 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΩΠΞΩΛΩ-ΗΨ7 29/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 21350 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την επιβολή φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΦΙ0ΩΛΩ-3Η6 29/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 21349 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π για το έτος 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΜΙΙΩΛΩ-ΡΗΩ 29/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 21346 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση Αίτημα - Πρόταση της Ένωσης Υπαίθριων Εμπόρων «ΕΝ.ΥΠ.Ε», που αφορά στην παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Ελευθερίας για την δημιουργία Χριστουγεννιάτικης Αγοράς για το έτος 2022-2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Ρ0ΡΩΛΩ-9ΙΙ 28/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 21258 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους παραχώρησης χώρου για την τοποθέτηση ξύλινων οικίσκων στην Χριστουγεννιάτικη Αγορά για το έτος 2022 - 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω3ΠΛΩΛΩ-42Λ 28/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 21256 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 10ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2022.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΙ6ΙΩΛΩ-ΗΥΔ 25/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 21118 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 10ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κορυδαλλού, έτους 2022.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΞ04ΩΛΩ-ΔΧΖ 25/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 19976 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Δημάρχου για την προέγκριση και συγκρότηση συνεργείων για υπερωριακή εργασία υπαλλήλου ΙΔΑΧ για τον μήνα Δεκέμβριο.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΩΑΩΨΩΛΩ-ΡΘΝ 25/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 21084 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Δημάρχου για την προέγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου ΙΔΑΧ για τον μήνα Δεκέμβριο.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΤΨΣΩΛΩ-ΞΤΔ 25/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 21083 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Δημάρχου για την προέγκριση και συγκρότηση συνεργείων για την υπερωριακή εργασία υπαλλήλων ΙΔΑΧ για τον μήνα Δεκέμβριο.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΟΙΥΩΛΩ-Ω56 25/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 21082 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προέγκριση για την συγκρότηση συνεργείων για την υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Αυτοτελούς τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας μηνός Δεκεμβρίου 2022
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΔΑ: ΩΤΓΥΩΛΩ-27Η 24/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 21018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την μετάβαση Δημοτικής Αντιπροσωπείας του Δήμου Κορυδαλλού στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΣΕ2ΩΛΩ-6ΨΠ 11/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 20194 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης αιτήματος προς το Δήμο Κορυδαλλού, για την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου στον Οργανισμό Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 69ΧΣΩΛΩ-8ΔΜ 01/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 19223 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 465