Αναζήτηση Αποφάσεων

«Απόφαση πρόσληψης προσωπικού, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ και ειδικότητας Υ.Ε. Καθαριστριών/στών Σχολικών Μονάδων, μερικής απασχόλησης».
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Δ6ΦΩΛΩ-ΞΚΡ 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 15564 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Προμηθεια αναλωσιμων για υδραυλικές εργασίες, με το υπ΄ αριθμ.15510/17.9.2021 Εντολή πληρωμής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 930ΖΩΛΩ-4Β0 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 15566 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.:15354/15-9-2021 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΔΔΔΩΛΩ-ΦΛΤ 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 15557 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δαπάνη 1ου (Β) λογαριασμού του έργου "Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Κορυδαλλού." ως το αριθμ.54/2021 τιμ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΣ9ΘΩΛΩ-Β71 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 2009 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δαπάνη 1ου (Γ) λογαριασμού του έργου "Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Κορυδαλλού." ως το αριθμ.49/2021 τιμ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ0ΛΦΩΛΩ-ΚΑΗ 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 2011 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δαπάνη 1ου (Α) λογαριασμού του έργου "Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Κορυδαλλού" ως το 21/2021 τιμ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 67ΡΙΩΛΩ-ΒΩΕ 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 1994 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΑΠΑΝΗ για Αμοιβή για διαγνωστικές εξετάσεις κορωνοϊού COVID-19, ως το υπ'αρ. 9323/2021 ΤΙΜ.ΠΥ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΝΗΛΩΛΩ-ΓΚΙ 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 2024 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ Λ.&ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΝΡΜΩΛΩ-ΕΝ1 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 1992 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΓΚΡΕΚ Σ.&ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΓΞΓΩΛΩ-2Β2 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 1971 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΒΑΛΑΜΟΝΤΕ Α.& ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω5ΖΞΩΛΩ-8Ψ7 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 1974 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΑΠΟΥΛΗΣ Δ.&ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Χ8ΝΩΛΩ-ΥΤΨ 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 1972 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ.& ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ AYΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ14ΨΩΛΩ-0Ρ8 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 1968 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Ι.& ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΥΞΙΩΛΩ-Φ2Κ 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 1970 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΘΟΥΣΑΚΗ Κ.&ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1/10-15/10/2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΓΗ2ΩΛΩ-6ΒΣ 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 2012 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΡΑΓΟΜΑΝΙΔΟΥ Π.&ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1/10-15/10/2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω2ΗΨΩΛΩ-ΚΓΘ 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 2013 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Π.&ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1/10-15/10/2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΕΑΧΩΛΩ-2ΥΨ 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ Σ.Φ.Η.Ο. ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΔΑ: ΩΦΝΓΩΛΩ-Ε86 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 15483/16-9-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Παράταση θητείας Αντιδημάρχων Δήμου Κορυδαλλού
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΦΠ3ΩΛΩ-ΝΑΠ 16/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 15354 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προέγκριση και συγκρότηση συνεργείων για την υπερωριακή εργασία των παρακάτω Μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΙΔΑΧ, οι οποίοι θα εργαστούν πέραν του ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες, για το μήνα Οκτώβριο του 2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ86ΖΩΛΩ-81Β 16/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 15419 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ για Προμήθεια μηχανημάτων, ως το υπ'αρ. 1823/2021 ΤΙΜ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΤ5ΟΩΛΩ-ΥΩΤ 16/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 140