Αναζήτηση Αποφάσεων

Δαπάνη για την ύδρευση του Δημοτικού Γκαράζ για την χρονική περίοδο από 27/2/21 εως 30/3/21, ως ο συν/νος λογαριασμός.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΦ6ΖΩΛΩ-ΟΨ6 11/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 1257 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δαπάνη για την ύδρευση βρεφονηπιακών σταθμών ως οι (3) συν/νοι λογαριασμοί με ημερομηνία έκδοσης 8 & 12/4/21.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΟΓ8ΩΛΩ-5ΜΦ 11/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 1256 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δαπάνη για την ύδρευση δημοτικών κτιρίων ως οι (21) συν/νοι λογαριασμοί με ημερομηνία έκδοσης 8 & 12/4/21.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΟΚΡΩΛΩ-Γ2Κ 11/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 1252 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δαπάνη για την ύδρευση πλατειών, κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. (ΚΡΟΥΝΟΙ) ως οι (13) συν/νοι λογαριασμοί με ημερομηνία λήξης 8/4/21.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 967ΑΩΛΩ-ΖΗΖ 11/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 1239 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δαπάνη για την ύδρευση πλατειών, κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. ως οι (46) συν/νοι λογαριασμοί με ημερομηνία έκδοσης 8 & 12/4/21.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΖ3ΨΩΛΩ-ΖΛ1 11/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 1238 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δαπάνη για την ύδρευση πλατειών, κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. ως οι (40) συν/νοι λογαριασμοί με ημερομηνία έκδοσης 8/4/21.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΠΙ0ΩΛΩ-ΗΡ3 11/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 1237 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Κλάδεμα ή και κοπή ψηλών και επικίνδυνων δέντρων του Δήμου (2020).Σύμφωνα με τις υπ'αριθμ: 100/2021 ΑΟΕ (ΑΔΑ: ΨΖΡ8ΩΛΩ-1Χ0), την υπ' αριθμ.: 51/2021 ΑΔΣ (ΑΔΑ: ΡΛΛΞΩΛΩ-ΒΥΞ) και την υπ' αριθμ.: 52/2021 ΑΔΣ (ΑΔΑ: ΨΦΑΣΩΛΩ-0ΩΒ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΝΘ0ΩΛΩ-Κ0Ε 11/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 9449 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ3ΒΛΩΛΩ-3ΦΝ 10/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 9399 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΟΨ7ΩΛΩ-ΤΚΝ 10/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 9380 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ6ΥΦΩΛΩ-ΨΦΥ 10/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 9103 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ9ΧΜΩΛΩ-ΑΔΟ 09/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 9335 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 66Γ1ΩΛΩ-ΥΞΟ 09/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 9344 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΩΡΙΩΛΩ-ΕΜ5 09/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 9343 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΜΜΟΣ,ΑΣΒΕΣΤΗΣ,ΠΛΑΚΕΣ,3Α ΚΛΠ.)(2021) ως το 332/2021 τιμ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΒΩΦΩΛΩ-ΓΒ0 09/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 1210 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 67Μ0ΩΛΩ-ΖΒΓ 09/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 9219 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΨΩ7ΩΛΩ-ΣΒΛ 08/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 9209 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 1/1/2020-31/8/2020 (ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΑΠΟ 1/9/2020 ΜΕΧΡΙ 31/8/2021)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΜ5ΟΩΛΩ-73Υ 08/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 1208 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 8/10/2019-31/12/2019 (ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΑΠΟ 1/9/2020 ΜΕΧΡΙ 31/8/2021)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Δ8ΠΩΛΩ-Σ6Α 08/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 1207 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια μειγμάτων σπόρων χλοοτάπητα,με το υπ΄αριθμ.πρωτ.: 9167/08.06.2021 Τεκμηριωμένο αίτημα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΖΕΥΩΛΩ-Β1Α 08/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 9220 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δημιουργία συμψηφιστικής μετά από την υπ΄αριθμ.πρωτ.:4650/19.03.2021 Ανάθεση
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ85ΡΩΛΩ-Ν3Α 08/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 9165 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 88