Αναζήτηση Αποφάσεων

Προέγκριση και συγκρότηση συνεργείων για την υπερωριακή εργασία υπαλλήλου ΙΔΑΧ, για τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΞΑ3ΩΛΩ-ΧΔ6 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 5695 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προέγκριση για την υπερωριακή εργασία υπαλλήλου ΙΔΑΧ, για τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΟΖΚΩΛΩ-ΡΗΩ 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 5693 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προέγκριση και συγκρότηση συνεργείων για την υπερωριακή εργασία υπαλλήλων ΙΔΑΧ, για τον μήνα Απρίλιο.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΟΧ1ΩΛΩ-ΛΣ6 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 5691 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την προσθήκη προσωνυμίας από 5ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού σε 5ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού – Διομήδειον.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΕΟΑΩΛΩ-ΟΨΧ 03/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 1924 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας παραστάσεων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΑΞ1ΩΛΩ-ΡΞΘ 02/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 2756 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για πολυετή προγραμματισμό πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού 2024 – 2027.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 63ΟΨΩΛΩ-ΡΒΕ 01/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 3427 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης του Προγράμματος της ΣΑΕ 055 «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ55ΖΩΛΩ-7ΘΧ 01/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 2644 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την υποβολή της αριθμ.: 4/23 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. περί: Λήψη απόφασης για την 1η Αναμόρφωση οικονομικού έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΛΒΧΩΛΩ-0ΓΩ 28/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 3845 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης σχετικά με την προσθήκη και ενίσχυση της βλάστησης που βρίσκεται στα πεζοδρόμια επί της οδού Καραολή και Δημητρίου λόγω της ανάπλασής τους και τη δημιουργία πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΒΤΟΩΛΩ-1ΚΛ 28/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 4020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΨΕΑΩΛΩ-Ρ8Λ 28/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 3946 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2023.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΔΑ: 9ΜΩΝΩΛΩ-Φ1Δ 24/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 3968/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Προέγκριση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλου ΙΔΑΧ, για τον μήνα Μάρτιο.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΝΓΥΩΛΩ-3ΨΓ 24/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 3753 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προέγκριση και συγκρότηση συνεργείων για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων ΙΔΑΧ, για τον μήνα Μάρτιο.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΩΖ5ΓΩΛΩ-ΒΝ9 24/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 3749 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προέγκριση και συγκρότηση συνεργείων για υπερωριακή εργασία υπαλλήλου ΙΔΑΧ, για τον μήνα Μάρτιο.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ: 91ΖΙΩΛΩ-4ΨΦ 24/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 3751 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση διαδραστικού σταθμού πληροφόρησης και εξυπηρέτησης πολιτών στην πλατεία Ελευθερίας καθώς και για την έγκριση διενέργειας φανερού και προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την τοποθέτηση αυτού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 97Σ9ΩΛΩ-5Ρ2 21/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 2010 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής για τη διενέργεια φανερού και προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την: «Τοποθέτηση διαδραστικού σταθμού πληροφόρησης και εξυπηρέτησης πολιτών στην πλατεία Ελευθερίας».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΝΚΒΩΛΩ-ΗΓΝ 21/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 2009 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την μετάβαση δημοτικής αντιπροσωπείας του Δήμου Κορυδαλλού στον αδελφοποιημένο Δήμο Αγίου Δομετίου Κύπρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 65ΘΦΩΛΩ-ΒΥΓ 20/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 2185 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής για Καταστροφή Ειδών Πληροφορικής & Ειδών Ψύξης– Θέρμανσης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ4Θ4ΩΛΩ-3Γ7 20/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 523 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2022 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορυδαλλού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΟΥΝΩΛΩ-93Ν 20/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 3402 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 242/2019 απόφασης της 16ης/30-10-2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΨΦ7ΩΛΩ-1Υ4 16/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 2120 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 476