Αναζήτηση Αποφάσεων

Λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων του Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΚΣΡΩΛΩ-ΑΘΘ 13/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2678 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή ενός (1) δένδρου του είδους νεραντζιά, επί της οδού Αιγάλεω 7 λόγω σχετικής αίτησης δημότη.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ2ΖΟΩΛΩ-0ΧΜ 12/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2605 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης σχετικά με την μεταφύτευση, αντικατάσταση, ενίσχυση βλάστησης και αλλαγών διαμόρφωσης στα πεζοδρόμια, της οδού Μπουμπουλίνας, λόγω της ανάπλασης τους.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΡΗΨΩΛΩ-ΥΡΜ 12/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2601 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβιβασμού των πεζοδρομίων, έμπροσθεν του πλυντηρίου αυτοκινήτων επί της οδού Αβέρωφ 1 στον Κορυδαλλό.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΧΟ8ΩΛΩ-ΙΥΓ 08/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2523/08.02.2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη μετάβαση δημοτικής αντιπροσωπείας στην πόλη Α Κορούνια (Ισπανία) προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες του Δικτύου Ευρωπαϊκών πόλεων COPE (URBACT IV).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΚ39ΩΛΩ-ΠΕΕ 08/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1600 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τα έξοδα κηδείας αιρετών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΤ93ΩΛΩ-ΘΘ0 07/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1508 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη δεκτικότητα Κ.Α. του προϋπολογισμού σε εντάλματα προπληρωμής.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ91ΘΩΛΩ-ΩΑΑ 07/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1507 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη καταρχήν απόφασης ως προς την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Ελένης Κούρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Γ1ΕΩΛΩ-04Ν 07/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 21565 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, για το έτος 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΨ6ΣΩΛΩ-Ζ0Γ 07/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1147 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, όπως θα συγκροτηθεί στη συνέχεια με απόφαση Δημάρχου για το έτος 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΒΥ6ΩΛΩ-ΦΕΨ 07/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1153 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής για την διεξαγωγή δημοπρασιών για μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου Κορυδαλλού και ορισμός μελών αυτής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81, για το έτος 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ8Α1ΩΛΩ-Σ57 07/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1155 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 4ου τριμήνου οικονομικού έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ρ7Π8ΩΛΩ-ΚΘΓ 05/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2217 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την εκλογή δύο (2) αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.)».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΡΒΦΤΩΛΩ-Ξ2Μ 02/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 362 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) αιρετών αντιπροσώπων για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Κοιμητηρίου Σχιστού «ΣΥΝ.ΔΗ.ΚΟΣ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Ρ4ΚΩΛΩ-64Ρ 02/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1178 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ: 966ΚΩΛΩ-ΜΨΡ 02/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2112 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την εκλογή τριών (3) μελών στην Διοίκηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που συμμετέχει ο Δήμος μας, με την επωνυμία: «Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας -Πειραιά» (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.)».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΠ3ΟΩΛΩ-ΘΟ1 01/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1208 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την εκλογή τεσσάρων (4) εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΑΗΟΩΛΩ-Μ7Ι 01/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1671 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΦ.ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜ.ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2024.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΖ1ΜΩΛΩ-ΨΨ8 22/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1323/22.01.2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την εκλογή μελών και συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής, για την χρονική περίοδο 02.01.2024 – 30.06.2026.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ8Η6ΩΛΩ-1Φ6 08/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 522 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, για την χρονική περίοδο 02.01.2024 – 30.06.2026.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 67Π0ΩΛΩ-Α0Ι 08/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 521 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 502