Αναζήτηση Αποφάσεων

Λήψη απόφασης για την έγκριση και ψήφιση απολογισμού 2023 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΦΕΥΩΛΩ-8ΞΠ 27/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 3843 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση αύξησης ωραρίου εργασίας, προσωπικού μερικής απασχόλησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων και ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΡΒΖΚΩΛΩ-Ρ6Θ 27/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 2625 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την απευθείας μετάδοση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΑΡΦΩΛΩ-ΝΘ5 26/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 5675 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Αντιδημάρχου που αφορά στην προέγκριση υπερωριακής εργασίας του αυτοτελούς τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας για το μήνα Απρίλιο έτους 2024.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΩ3ΘΩΛΩ-ΝΓ6 26/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 5643/26-3-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την Α΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών σχολείων, έτους 2024, ποσού 128.800,00€ στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΜΔΓΩΛΩ-ΨΟΚ 22/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 3523 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κορυδαλλού Οικονομικού Έτους 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΝΗΙΩΛΩ-ΑΑΚ 22/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 5567 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ρ4ΔΞΩΛΩ-62Λ 22/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 5565 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κορυδαλλού, έτους 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΦΘΚΩΛΩ-ΦΔΥ 22/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 4543 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Πρόσληψη και τοποθέτηση ωφελούμενου της Πράξης “Πρόγραμμα Απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών σε Επιχειρήσεις, Φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα και σε επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.”».
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Ψ77ΩΛΩ-ΨΦ8 22/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 5449 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
«Λήψη απόφασης για ενεργοποίηση λογαριασμού ειδικού σκοπού (πάγιας προκαταβολής)».
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ: 9ΒΥ3ΩΛΩ-Β6Δ 21/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 5175/15.03.2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Πρόσληψη και τοποθέτηση ωφελούμενων της Πράξης “Πρόγραμμα Απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών σε Επιχειρήσεις, Φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα και σε επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.”».
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ι9ΠΩΛΩ-Ξ2Ω 07/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 4038 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΔΑ: 6Ι64ΩΛΩ-Φ42 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3682/29.2.2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Δημάρχου για την υπερωριακή εργασία υπαλλήλων ΙΔΑΧ, οι οποίοι θα εργαστούν πέραν του ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες για τον μήνα Μάρτιο.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΣΧ2ΩΛΩ-ΟΩΡ 26/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3283 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Δημάρχου για την προέγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου ΙΔΑΧ, η οποία θα εργαστεί πέραν του ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες για τον μήνα Μάρτιο.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΒΗ6ΩΛΩ-ΑΩ7 26/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3282 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤ.ΤΜΗΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2024.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΔΑ: 6Α43ΩΛΩ-ΚΛ5 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3187/21-2-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
«Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 62ΥΙΩΛΩ-7ΩΤ 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1615/25.01.2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Ω1ΥΩΛΩ-1ΟΚ 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1618/25.01.2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), του Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ42ΩΩΛΩ-046 14/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2677 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών στα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κορυδαλλού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Λ65ΩΛΩ-2ΚΔ 13/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1697 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων του Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΚΣΡΩΛΩ-ΑΘΘ 13/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2678 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 6 504