Αναζήτηση Αποφάσεων

Λήψη απόφασης για την καταβολή σε χρήμα γάλακτος στο προσωπικό του Δήμου Κορυδαλλού, έτους 2022, σύμφωνα με τον Ν. 4735/2020.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ5ΕΥΩΛΩ-5ΧΣ 28/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20576 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΡΒΛΩΛΩ-9ΕΚ 27/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 21021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την πρόσληψη 30 ατόμων στο Δήμο Κορυδαλλού μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ για την απασχόληση μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Ν7ΜΩΛΩ-ΨΦ8 27/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20501 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για την υλοποίηση της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κορυδαλλού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 6002009, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2021-2027».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 90Ρ2ΩΛΩ-ΨΜ4 27/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 19961 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση αύξησης ωραρίου εργασίας, προσωπικού μερικής απασχόλησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων και ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΗΦΙΩΛΩ-Φ2Ψ 27/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 19982 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τροποποίηση της σύμβασης: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Δήμου Κορυδαλλού για τα έτη 2023 & 2024» κατά 2.671,02€ διαμορφώνοντας τη συνολική δαπάνη της σύμβασης σε 157.639,18€. (Άσκηση δικαιώματος προαίρεσης)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6235ΩΛΩ-ΖΗ6 24/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20562 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την υποβολή της αριθμ.: 15/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου «Λήψη απόφασης για την Δ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κορυδαλλού (Κ.Ε.Δ.ΚΟ.)».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΘΡΧΩΛΩ-Β5Ω 24/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20696 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 7ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κορυδαλλού, έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ2ΖΗΩΛΩ-ΜΗ4 23/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20561 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης (και της αίτησης αναστολής εκτελέσεως) κατά της με αριθμό 3350/2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Διαδικασία Περιουσιακών-Εργατικών Διαφορών).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΗΜ6ΩΛΩ-ΣΛ9 23/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20125 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦ.ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2023.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΡ0ΓΩΛΩ-7ΚΣ 23/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20985/23.11.2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφαση Δημάρχου για την προέγκριση υπερωριακής εργασίας (απογευματινές ώρες) υπαλλήλων ΙΔΑΧ για τον μήνα Δεκέμβριο.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΙΕΨΩΛΩ-ΓΒΘ 22/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20774 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Δημάρχου για την προέγκριση υπερωριακής εργασίας (απογευματινές ώρες) υπαλλήλου ΙΔΑΧ για την μήνα Δεκέμβριο.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΛΖ6ΩΛΩ-3ΧΥ 22/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20775 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Δημάρχου για την προέγκριση και συγκρότηση συνεργείων για υπερωριακή εργασία (απογευματινές ώρες, βραδινές και αργίες) υπαλλήλου ΙΔΑΧ για τον μήνα Δεκέμβριο.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΓΙ8ΩΛΩ-Υ22 22/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20776 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την υποβολή συνοπτικών ανακεφαλαιωτικών εκθέσεων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΗΙΩΩΛΩ-ΜΞΝ 17/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 17743 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης σχετικά με την αλλαγή προτεραιότητας των οχημάτων στη συμβολή των οδών Θησέως και Θεμιστοκλέους με την τοποθέτηση πινακίδων STOP επί της οδού Θεμιστοκλέους.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΒΤΛΩΛΩ-ΥΥ0 15/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20521 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη φιλοξενία Δημοτικής Αντιπροσωπείας του αδελφοποιημένου Δήμου Αγίου Δομετίου Κύπρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΗΞ8ΩΛΩ-Κ52 14/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 18301 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για αίτηση εξαίρεσης από την κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) βάσει του άρθρου 27 του Νόμου 5056/2023 (ΦΕΚ 16/06.10.2023, τεύχος Α) για το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού (Ο.Α.Π.)».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 68ΩΗΩΛΩ-11Π 14/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20292 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους (Αρ. πρωτ.: 13296/11.07.2023).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 620ΕΩΛΩ-ΖΗΒ 14/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 13296 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους (Αρ. πρωτ.: 16133/01.09.2023).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΟΙΚΩΛΩ-ΥΔ6 14/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 16133 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους (Αρ. πρωτ.: 17636/27.09.2023).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΡΔΡΩΛΩ-2ΣΔ 14/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 17636 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 5 6 7 8 9 503