Αναζήτηση Αποφάσεων

Λήψη απόφασης για τη διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους (Αρ. πρωτ.: 18564/16.10.2023).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΔΑ4ΩΛΩ-ΟΧ8 14/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 18564 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΥΞ0ΩΛΩ-Ξ5Ζ 14/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 18648 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση μεταβολής του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού από 8/θέσιο σε 10/θέσιο και την ανάληψη δαπάνης λειτουργικών εξόδων που προκύπτουν σύμφωνα με την πρόταση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ρ613ΩΛΩ-ΔΥΡ 13/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20173 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση μεταβολής του 8ου Νηπιαγωγείου Κορυδαλλού από 3/θέσιο σε 4/θέσιο και την ανάληψη δαπάνης λειτουργικών εξόδων που προκύπτουν σύμφωνα με την πρόταση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΤΑΟΩΛΩ-ΨΕΛ 13/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20168 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση μεταβολής του 10ου Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού από 12/θέσιο σε 15/θέσιο και την ανάληψη δαπάνης λειτουργικών εξόδων που προκύπτουν σύμφωνα με την πρόταση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΡΩΛΙΩΛΩ-Τ0Ε 13/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20171 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης τον ορισμό μηχανισμού πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης: ’’ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ’’ με κωδικό ΟΠΣ 6002009 του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Π8ΠΩΛΩ-Δ0Ζ 13/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 18420 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή ενός (1) δένδρου του είδους Πεύκο, που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο, επί της οδού Σαλαμινομάχων 3 λόγω διαφόρων κινδύνων που προκύπτουν από την μικρή απόσταση του δένδρου από τους εξώστες της πολυκατοικίας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ0Ε8ΩΛΩ-Υ9Δ 06/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 19962 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή ενός (1) δένδρου, που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο, επί της οδού Δερβενακίων 88 λόγω σχετικής αίτησης δημότη.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ρ721ΩΛΩ-Θ9Β 06/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 19960 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή δύο (2) δένδρων του είδους νεραντζιά, που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο, επί της οδού Μετσόβου 13 λόγω σχετικής αίτησης δημότη.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Γ68ΩΛΩ-ΣΧ4 06/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 19957 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικού έτους 2022, του Δήμου Κορυδαλλού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΝΙ4ΩΛΩ-4ΨΛ 06/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 19778 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπεύθυνου λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης του έργου: ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ‘’με ενάριθμο 2023ΕΠ08570041
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΨΖΘΩΛΩ-5ΕΚ 02/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 18833 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση μετάθεσης ισχύος του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας: «Υλοποίηση και συντήρηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τα σχολικά κτίρια του Δήμου Κορυδαλλού».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 99Α7ΩΛΩ-45Ρ 02/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 16798 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για: Υπηρεσίες Συμβούλου για τις ενέργειες διαχείρισης του έργου ¨COPE¨ του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT IV.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 643ΗΩΛΩ-Ι1Γ 31/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 17938 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για τη: Προμήθεια για την αναβάθμιση του αύλειου χώρου του 10ου ΔΣ και των κοινόχρηστων χώρων πέριξ αυτού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΙΩΡΩΛΩ-ΚΞΞ 31/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 19135 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του αναλυτικού προϋπολογισμού της συμμετοχής του Δήμου Κορυδαλλού στο έργο COPE, στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT IV.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 63ΔΜΩΛΩ-842 30/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 18416 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής - Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή – συντήρηση και αποκατάσταση φθορών πλακοστρώσεων πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία του Δήμου (έτος 2021)».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΝΛΙΩΛΩ-3ΛΝ 30/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 17894 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής - Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή – συντήρηση και αποκατάσταση φθορών πλακοστρώσεων πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία του Δήμου (έτος 2020)».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΦΝΘΩΛΩ-ΔΕ8 30/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 17902 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής - Οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση, επισκευή και επέκταση της υπάρχουσας αυτόματης άρδευσης σε χώρους πρασίνου του Δήμου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΤΔΥΩΛΩ-ΓΚ6 30/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 17899 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής - Οριστικής παραλαβής του έργου: «Τοποθέτηση προστατευτικών πλεγμάτων συγκράτησης επικίνδυνων και απότομων πρανών (έτους 2021)».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΩΥΩΩΛΩ-ΘΣ1 30/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 17896 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη πρόσληψη ενός (1) ατόμου στον Δήμο Κορυδαλλού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου: «COPE (Coherent Place-based Climate Action) - Unlocking the green potentials of citizen action» του Προγράμματος URBACT IV».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΟ7ΖΩΛΩ-9ΑΠ 30/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 18842 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 6 7 8 9 10 503