Αναζήτηση Αποφάσεων

Oφειλόμενη δαπάνη για τη προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, έτους 2019, ως τα υπ΄αρ. 22515, 22678, 22874, 22944 & 23156/19
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΗΚΕΩΛΩ-4ΓΣ 22/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 636 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλομένη δαπάνη για προμήθεια μικροεργαλείων ως το αριθμ.2174/2019 τιμ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 65ΔΟΩΛΩ-ΗΜΓ 22/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 634 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οικονομική Επιχορήγηση Ν.Π. "Οργανισμός Αθλησης και Πολιτισμού" , έτους 2019 , σύμφωνα με το ΦΕΚ 1432/11, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1251/17 Τεύχος Β'.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 61Ι6ΩΛΩ-ΞΩΟ 22/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 635 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1η Συμπληρωματική Σύμβαση εκτέλεσης του έργου: "Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Σχολικών κτιρίων, αύλειων χώρων και λοιπών συναφών υποδομών"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΦΕ2ΩΛΩ-1Γ2 22/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 6229 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλομένη δαπάνη για προμήθεια καθισμάτων εργασίας ως το αριθμ.1781/2019 τιμ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Τ6ΩΩΛΩ-Ν1Φ 21/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 633 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συνδρoμή στο "ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ Ο.Τ.Α". Τεκμηριωμένο αίτημα το με αρ' πρωτ.:6355/21-4-2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΧΜ0ΩΛΩ-ΣΧ3 21/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 6357 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΔΑΜΙΔΟΥ Α.. &ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1/5- 15/5/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΨΞ6ΩΛΩ-ΜΩΓ 21/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 579 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΡΜΑΜΕΝΤΟΥ &ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1/5 -15/5/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω6ΨΘΩΛΩ-ΝΟΤ 21/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 605 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Π. &ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1/5- 15/5/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΞ46ΩΛΩ-1Ρ8 21/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 574 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΘΟΥΣΑΚΗ Κ. &ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1/5- 15/5/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 65Ζ4ΩΛΩ-ΛΛΧ 21/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 610 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΕΤΡΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 1-16/4/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 64ΙΗΩΛΩ-8ΒΓ 21/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 597 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΣΟΥΜΑΝΑΚΗ ΑΛΙΚΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ 13/1/2020-16/1/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Π8ΖΩΛΩ-ΜΤ2 21/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 596 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 1/1/2018-23/11/2018 (ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ 7/6/2017 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 23/11/2018)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω1ΖΜΩΛΩ-8ΕΗ 21/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 601 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 1/1/2018-12/12/2018 (ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ 16/5/2017 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 12/12/2018)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΔΤΩΩΛΩ-ΚΘ1 21/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 599 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 6/7/2017-31/12/2017 (ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ 16/5/2017 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 12/12/2018)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΘΙΘΩΛΩ-ΖΛΡ 21/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 598 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΠΑΛΑΣΗΣ Κ. & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ 3/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΤΦΞΩΛΩ-ΜΞΕ 21/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 630 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ 3/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΞΦΞΩΛΩ-ΒΞΤ 21/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 628 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΉΣΥΧΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ 3/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΩΒ2ΩΛΩ-ΞΦ2 21/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 627 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΑΡΕΛΛΗΣ Σ. & ΛΟΙΠΟΙ - ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΗΞΩΩΛΩ-ΦΑ1 21/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 621 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΛΟΙΠΟΙ - ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω57ΦΩΛΩ-ΛΝΟ 21/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 619 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 492 493 494 495 496 505