Αναζήτηση Αποφάσεων

Oφειλόμενη δαπάνη για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου για τους μήνες Νοέμβριο & Δεκέμβριο 2019, ως το υπ΄αρ. 687/19 Τιμολόγιο.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΧ97ΩΛΩ-31Β 16/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 626 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Oφειλόμενη δαπάνη για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου για τους μήνες Νοέμβριο & Δεκέμβριο 2019, ως το υπ΄αρ. 685/19 Τιμολόγιο.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΛΘΠΩΛΩ-6ΜΦ 16/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 629 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ( ΣΙΔΗΡΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΡΑΒΔΟΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β ως το αριθμ.2547/2019 τιμ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 65ΟΡΩΛΩ-ΩΑΡ 15/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 616 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ-ΣΧΑΡΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Γ ως το αριθμ.2548/2019 τιμ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΞΟΟΩΛΩ-54Φ 15/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 617 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Oφειλόμενη δαπάνη για το σχεδιασμό και την εκτύπωση εντύπων-βιβλίων με το εκπαιδευτικό υλικό του έργου CLEAR, ως το υπ΄αρ. 850/19 Τιμολόγιο Δ.Α
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΛ6ΝΩΛΩ-Υ1Κ 15/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 618 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλομένη δαπάνη για προμήθεια ηλεκτρικού οχήματος (van) ισχύος 7,5 KW, με Τεκμηριωμένο αι΄τημα το με αρ΄πρωτ.: 26002/3.12.2019 ως το αριθμ.τιμ.10232/2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω0ΝΡΩΛΩ-ΧΧΤ 15/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 565 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Oφειλομένη δαπάνη για προμήθεια μεταλλικών ραφιών για τις ανάγκες του αρχείου του Δήμου ως το αριθμ.421/2019 τιμ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΗΟ3ΩΛΩ-ΝΤ3 15/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 612 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλομένη δαπάνη για συντήρηση και επισκευή μηχανής γραμματοσήμανσης ,ως το αριθμ.609/2019 τιμ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΟΗΗΩΛΩ-47Ε 15/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 611 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (WWW.4412.GR)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Δ3ΤΩΛΩ-Ξ9Σ 15/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 6266 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2019 ΟΜΑΔΑ Β' ως το αριθμ.313/2019 τιμ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΚΦΜΩΛΩ-ΔΘ5 15/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 614 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλομένη δαπάνη για προμηθεια ξυλείας ετους 2019 ως το αριθμ.2549/2019 τιμ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΝ4ΘΩΛΩ-Η3Ι 15/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 613 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλομένη δαπάνη για προμήθεια μεταλλουργικών ειδών (σιδηρά πλέγματα , ράβδοι σιδήρου, αλουμινίου κ.λ.π.),της ομαδας Α ως το αριθμ.314/2019 τιμ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΩ3ΛΩΛΩ-5ΤΞ 15/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 615 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλόμενη δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη διαμόρφωση πρότασης αξιοποίησης της έκτασης των πρώην λατομείων Κορυδαλλού, ως το υπ΄αρ. 44/19 Τιμολόγιο Π.Υ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΓΑΧΩΛΩ-7ΣΨ 15/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 564 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΠΑΚΕΤΟ e-postirixi)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ5Δ5ΩΛΩ-Θ34 15/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 6262 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΛ5ΑΩΛΩ-Ρ7Ζ 15/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 6255 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλόμενη δαπάνη για τη προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας - ΟΜΑΔΑ Α΄- έτους 2019, ως τα υπ΄αρ. 162, 163, 167, 174 & 202/19 Τιμολόγια.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΦΥΨΩΛΩ-5Σ7 14/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 569 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλόμενη δαπάνη για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας - ΟΜΑΔΑ Γ - έτους 2019, ως τα υπ΄αρ. 169 & 204/19 Τιμολόγια.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω5ΣΤΩΛΩ-ΘΧΓ 14/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 576 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλόμενη δαπάνη για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας - ΟΜΑΔΑ Δ - έτους 2019, ως τα υπ΄αρ. 170 & 205/20 Τιμολόγια.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΗΕ5ΩΛΩ-ΒΧΧ 14/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 577 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΟΙφειλόμενη δαπάνη για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας - ΟΜΑΔΑ Β - έτους 2019, ως τα υπ΄αρ. 168, 175 & 203/19 Τιμολόγια.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9733ΩΛΩ-ΜΩΧ 14/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 575 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλομένη δαπάνη για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων( έτους 2018) συνεχιζομένο (ΑΠΟ 17.2.2019 ΕΩΣ 16.12..2019)10 μηνες ως τα αριθ. 27,28,29,32,33,34/2019 Τ.Π.Υ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΤΞ3ΩΛΩ-ΕΦΞ 14/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 568 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 493 494 495 496 497 503