Αναζήτηση Αποφάσεων

Οφειλόμενη δαπάνη για τη προμήθεια ειδών για τη δομή Παροχής Βασικών Αγαθών, έτους 2019, ως τα υπ΄αρ. 1540, 1541/19 τιμολόγια και το υπ΄αρ. 4179/19 πιστωτικό τιμολόγιο.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΗ7ΤΩΛΩ-4Μ7 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 511 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δαπάνη για τη προμήθεια ειδών για το Κοινωνικό Μαγειρείο - Παράταση Σύμβασης 2018 - 2019 - ως το υπ΄αρ. 1628/20 τιμολόγιο & το υπ΄αρ. 4237/20 πιστωτικό τιμολόγιο.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΟΒ6ΩΛΩ-ΒΣΥ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 515 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλόμενη δαπάνη για την προμήθεια ειδών για τη δομή Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, έτους 2019, ως το υπ΄αρ. 1538/19 τιμολόγιο.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ρ0ΟΩΛΩ-ΨΞΨ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 513 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δαπάνη για την προμήθεια ειδών για το Κέντρο Ημερήσιας Φρονρίδας Ηλικιωμένων, παράταση σύμβασης 2018 - 2019, ως το υπ΄αρ. 1629/20 τιμολόγιο.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Κ0ΑΩΛΩ-ΠΓΒ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 520 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλομένη δαπάνη για 3ο λογαριασμο του εργου "Επείγουσες επισκευές οδοστρώματος σε διάφορες οδούς του Δήμου (έτους 2019)"ως το αριθμ.97/2019 τιμ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΛΡΟΩΛΩ-7Δ8 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 521 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια γάλακτος. ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ απ.96/19 Δ.Σ., συνολικού ποσού 13.722,72 ευρώ (6.861,36 ευρώ για το έτος 2020 & 6.861,36 ευρώ για το έτος 2021).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΠ0ΣΩΛΩ-Ω2Β 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 5838 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια γάλακτος. ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ απ. 96/19 Δ.Σ., συνολικού ποσού 27.445,44 ευρώ (13.722,72 ευρώ για το έτος 2020 & 13.722,72 ευρώ για το έτος 2021).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΗΘΖΩΛΩ-ΨΣΓ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 5839 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια γάλακτος. ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ απ. 96/19 Δ.Σ., συνολικού ποσού 13.722,72 ευρώ ( 6.861,36 ευρώ για το έτος 2020 & 6.861,36 ευρώ για το έτος 2021).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ω44ΩΛΩ-ΦΣΞ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 5837 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα). ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ απ. 96/19 Δ.Σ., συνολικού ποσού 87.825,40 ευρώ ( 43.912,70 ευρώ για το έτος 2020 & 43.912,70 ευρώ για το έτος 2021).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΜΛΧΩΛΩ-1ΦΖ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 5836 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Παροχές (γάλα κ.λ.π.). ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ απ. 96/19 Δ.Σ., συνολικού ποσού 686,14 ευρώ (343,07 ευρώ για το έτος 2020 & 343,07 ευρώ για το έτος 2021).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΔΙΓΩΛΩ-Φ2Χ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 5835 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλόμενη δαπάνη για τέλη για την ύδρευση πλατειών, κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π ως οι συν/νοι (2) λογαριασμοί με ημερομηνία έκδοσης 18/11/19.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω1ΖΧΩΛΩ-8ΛΝ 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 505 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλόμενη δαπάνη για την ύδρευση του Δημοτικού γκαράζ ως ο συν/νος λογαριασμός με ημερομηνία έκδοσης 17/10/19.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 61ΔΒΩΛΩ-ΑΞΖ 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 507 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Τέλη για το φωτισμό κτιρίων Βρεφονηπιακών Σταθμών ( φυσικό αέριο ) - ΠΛΑΤΑΙΩΝ 1 - από 10/12/19 εως 11/2/20 ως ο υπ΄αρ. 17335063/20 συν/νος λογαριασμός.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ4ΠΦΩΛΩ-ΘΕΓ 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 501 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλόμενη δαπάνη για την ύδρευση βρεφονηπιακών σταθμών ως ο συν/νος λογαριασμός με ημερομηνία έκδοσης 18/11/19.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω3ΤΝΩΛΩ-7ΝΓ 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 510 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλόμενη δαπάνη για τηλεφωνικά τέλη με ημερομηνίες λήξης από 31/12/19 εως15/1/20, ως οι συν/νοι (21) λογαριασμοί.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 93ΡΕΩΛΩ-8Φ3 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 502 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ(ΣΙΔΗΡΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ,ΡΑΒΔΟΙ ΣΙΔΗΡΟΥ,ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ,ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ-ΣΧΑΡΩΝ Κ.Λ.Π) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΟΒΚΩΛΩ-ΦΧ9 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 5604 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Περικοπή ανθυγιεινού επιδόματος υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Δήμου Κορυδαλλού λόγω άδειας ειδικού σκοπού
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω5ΕΩΩΛΩ-ΦΘ6 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 5850-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΜΜΟΣ,ΑΣΒΕΣΤΗΣ,ΠΛΑΚΕΣ,3Α Κ.Λ.Π)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω01ΙΩΛΩ-Ψ6Ρ 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 5830 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 676ΘΩΛΩ-2Ο8 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 5831 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλομένη δαπάνη 2ου λογαριασμου του εργου "Βελτιώσεις και επισκευές στα κτίρια των ΕΔΑΠΕ"ως το αριθμ.443/2019 τιμ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΗΡΒΩΛΩ-Δ2Θ 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 468 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 493 494 495 496 497 498