Αναζήτηση Αποφάσεων

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2019 ΟΜΑΔΑ Β' ως το αριθμ.313/2019 τιμ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΚΦΜΩΛΩ-ΔΘ5 15/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 614 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλομένη δαπάνη για προμηθεια ξυλείας ετους 2019 ως το αριθμ.2549/2019 τιμ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΝ4ΘΩΛΩ-Η3Ι 15/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 613 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλομένη δαπάνη για προμήθεια μεταλλουργικών ειδών (σιδηρά πλέγματα , ράβδοι σιδήρου, αλουμινίου κ.λ.π.),της ομαδας Α ως το αριθμ.314/2019 τιμ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΩ3ΛΩΛΩ-5ΤΞ 15/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 615 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλόμενη δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη διαμόρφωση πρότασης αξιοποίησης της έκτασης των πρώην λατομείων Κορυδαλλού, ως το υπ΄αρ. 44/19 Τιμολόγιο Π.Υ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΓΑΧΩΛΩ-7ΣΨ 15/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 564 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΠΑΚΕΤΟ e-postirixi)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ5Δ5ΩΛΩ-Θ34 15/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 6262 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΛ5ΑΩΛΩ-Ρ7Ζ 15/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 6255 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλόμενη δαπάνη για τη προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας - ΟΜΑΔΑ Α΄- έτους 2019, ως τα υπ΄αρ. 162, 163, 167, 174 & 202/19 Τιμολόγια.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΦΥΨΩΛΩ-5Σ7 14/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 569 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλόμενη δαπάνη για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας - ΟΜΑΔΑ Γ - έτους 2019, ως τα υπ΄αρ. 169 & 204/19 Τιμολόγια.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω5ΣΤΩΛΩ-ΘΧΓ 14/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 576 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλόμενη δαπάνη για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας - ΟΜΑΔΑ Δ - έτους 2019, ως τα υπ΄αρ. 170 & 205/20 Τιμολόγια.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΗΕ5ΩΛΩ-ΒΧΧ 14/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 577 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΟΙφειλόμενη δαπάνη για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας - ΟΜΑΔΑ Β - έτους 2019, ως τα υπ΄αρ. 168, 175 & 203/19 Τιμολόγια.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9733ΩΛΩ-ΜΩΧ 14/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 575 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλομένη δαπάνη για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων( έτους 2018) συνεχιζομένο (ΑΠΟ 17.2.2019 ΕΩΣ 16.12..2019)10 μηνες ως τα αριθ. 27,28,29,32,33,34/2019 Τ.Π.Υ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΤΞ3ΩΛΩ-ΕΦΞ 14/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 568 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.:6193/14-4-2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Μ2ΟΩΛΩ-ΜΑ0 14/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 6222 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλόμενη δαπάνη για ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, ως τα υπ΄αρ. 190, 192, 193, 195, 196, 197 & 199/19 Τιμολόγια Π.Υ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΛ47ΩΛΩ-ΚΧ6 14/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 578 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. & ΛΟΙΠΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α' 15ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΕΧ1ΩΛΩ-ΦΞΝ 14/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 581 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Η2ΦΩΛΩ-ΖΦΔ 14/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 6192 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ελεγχος και αντιμετώπιση κουνουπιών. Το με αρ. πρωτ. 6135/10.04.2020 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΟΑ1ΩΛΩ-ΓΘΗ 13/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 6171 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & ΛΟΙΠΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α' 15ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ1ΗΘΩΛΩ-ΦΑΝ 13/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 588 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ Ε. & ΛΟΙΠΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α' 15ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Δ6ΕΩΛΩ-Σ7Φ 13/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 587 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. & ΛΟΙΠΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α' 15ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΕΜ3ΩΛΩ-0ΨΙ 13/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 586 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ Π. & ΛΟΙΠΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α' 15ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 67Μ3ΩΛΩ-Ξ1Σ 13/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 585 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 494 495 496 497 498 504