Αναζήτηση Αποφάσεων

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (29 - 16/1/2020) Εισφορα υπερ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ,ετους 2020,συμφωνα με την παρ.1 του αρθρου 158 του Ν.3463/2006
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω7ΝΖΩΛΩ-ΚΝΘ 06/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 5907 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δημιουργια ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗΣ της ΑΑΥ 253/2020 μετά την υπογραφή της με αριθμ.πρωτ.5229/13-3-2020 Σύμβασης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΒ2ΥΩΛΩ-150 06/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 5934 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ (COVID-19)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΙΔ9ΩΛΩ-Θ5Σ 06/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 5929 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ Α. &ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 16/4 -30/4/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Φ0ΚΩΛΩ-150 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 524 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΘΟΥΣΑΚΗ Κ. &ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 16/4- 30/4/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω5ΙΡΩΛΩ-2ΝΕ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 527 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΓΚΡΕΚ Σ.. &ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΙΑ ΑΠΟ 16/4- 30/4 /2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΕΕΟΩΛΩ-ΡΘ8 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 526 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΔΑΜΙΔΟΥ Α.. &ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 16/4 - 30/4/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΧ0ΖΩΛΩ-ΨΦ8 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 525 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΡΑΓΟΜΑΝΙΔΟΥ Π. &ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 16/4 - 30/4/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΨΝΙΩΛΩ-ΕΗΘ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 522 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΡΜΑΜΕΝΤΟΥ &ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 16/4- 30/4/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Δ8ΛΩΛΩ-ΗΤΑ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 523 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 1/3/2020-31/3/2020 (ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 4/11/2019 ΕΩΣ 31/08/2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΥΛ1ΩΛΩ-ΚΩΩ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 535 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 1/12/2019-31/12/2019 (ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 4/11/2019 ΕΩΣ 31/08/2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΜΖΦΩΛΩ-ΩΞ0 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 532 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 1/3/20-31/3/20 (ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 65ΣΥΩΛΩ-ΩΒΦ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 531 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ Γ&ΛΟΙΠΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 62ΒΜΩΛΩ-Ι2Μ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 509 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΓΑΛΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ & ΛΟΙΠΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 1/3/20-31/3/20 (ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΗΦΗ" (ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ 1/7/2019 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30/6/2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΞΠΚΩΛΩ-Ι3Ν 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 528 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 4/11/2019-30/11/2019 (ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 4/11/2019 ΕΩΣ 31/08/2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΧΨΘΩΛΩ-Θ8Ε 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 514 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 1/2/2020-29/2/2020 (ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 4/11/2019 ΕΩΣ 31/08/2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΖΕΘΩΛΩ-ΖΟ7 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 534 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 1/1/2020-31/1/2020 (ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 4/11/2019 ΕΩΣ 31/08/2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΞΔΝΩΛΩ-ΖΕ1 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 533 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (έτους 2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 64ΙΒΩΛΩ-16Η 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 5905 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ3ΥΚΩΛΩ-ΗΜΨ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 503 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 99ΦΞΩΛΩ-ΟΔΙ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 508 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 494 495 496 497 498 500