Αναζήτηση Αποφάσεων

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ(ΣΙΔΗΡΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ,ΡΑΒΔΟΙ ΣΙΔΗΡΟΥ,ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ,ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ-ΣΧΑΡΩΝ Κ.Λ.Π) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΟΒΚΩΛΩ-ΦΧ9 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 5604 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Περικοπή ανθυγιεινού επιδόματος υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Δήμου Κορυδαλλού λόγω άδειας ειδικού σκοπού
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω5ΕΩΩΛΩ-ΦΘ6 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 5850-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΜΜΟΣ,ΑΣΒΕΣΤΗΣ,ΠΛΑΚΕΣ,3Α Κ.Λ.Π)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω01ΙΩΛΩ-Ψ6Ρ 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 5830 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 676ΘΩΛΩ-2Ο8 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 5831 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλομένη δαπάνη 2ου λογαριασμου του εργου "Βελτιώσεις και επισκευές στα κτίρια των ΕΔΑΠΕ"ως το αριθμ.443/2019 τιμ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΗΡΒΩΛΩ-Δ2Θ 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 468 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΖΓΙΩΛΩ-84Δ 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 5815/2-4-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΘΗΜΩΛΩ-Σ1Ω 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 5816/2-4-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Διάφορα έξοδα για το έργο "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΚΦΟΩΛΩ-ΒΝΨ 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 5814 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΥΘ2ΩΛΩ-ΘΛΚ 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 5812 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Παροχή υπηρεσίας αποδελτίωσης τύπου. Τεκμηριωμένο αίτημα το με αρ. πρωτ.:5802/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΔ3ΚΩΛΩ-ΖΨΝ 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 5813 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΑΛΙΒΡΕΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ 22/01/2020- 24/01/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΤΩ7ΩΛΩ-ΖΓΤ 01/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 472 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ 16/01/2020- 25/01/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΝΨΕΩΛΩ-Φ3Μ 01/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 471 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΛΙΒΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ 1/01/2020- 5/01/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΤΑΠΩΛΩ-1Δ0 01/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 470 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΛΙΒΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ 16/12/2019- 17/12/2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΡΨΠΩΛΩ-77Φ 01/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 469 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 91ΤΡΩΛΩ-ΝΚ1 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 5759 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλομένη δαπάνη για χρήση του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορ/των κατά τα Σάββατα . Σύμφωνα με το υπ. αριθμ.28194/2019 Τεκμηριωμένο αίτημα & για το διαστημα απο 01/10/2019-31/10/2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΝΤΨΩΛΩ-1ΡΜ 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 495 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Τοκοι υπερημεριας χρησης ως το ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΚΤΗ 5184/13-3-2020 που αφορα την 42/2019 ΑΠΟΦ.ΕΙΡΗΝ.ΝΙΚΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΔΤΤΩΛΩ-Δ0Ζ 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 5749 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (έτους 2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΙΑΕΩΛΩ-ΙΤΙ 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 5757 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (99 - 31/1/2020) Αποδοχές γενικού γραμματέα,παρ.1 άρθρο 160 Ν.3463/2006
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΡ26ΩΛΩ-ΟΥΒ 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 5741 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εισφορά υπέρ Συνδέσμου για την ίδρυση Κοινού Νεκροταφείου (228/91)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΖΛΘΩΛΩ-0ΙΣ 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 5747 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 498 499 500 501 502