Αναζήτηση Αποφάσεων

ΓΚΙΩΚΑ - ΠΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ & ΛΟΙΠΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 01/3/20 - 31/3/20 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ " (ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ 16/5/2019 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 15/5/2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΥ03ΩΛΩ-ΕΘΣ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 516 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ,ΑΜΟΛΥΒΔΗ (20) ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ως τα αριθμ.7420,7423,7440,7443,7444/2019 τιμ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 65ΚΔΩΛΩ-608 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 529 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΖΩΚΩΛΩ-Ζ3Ψ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 5893/3-4-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ:Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε εκπαιδευτικό online σεμινάριο με θέμα: «Η Νέα Εγκύκλιος Υπαγωγής – Απεικόνισης Υπαλλήλων Δημοσίου στην ΑΠΔ-ΕΦΚΑ».
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΘΖΑΩΛΩ-ΦΒΚ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 5886 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ για Αμοιβή για ψηφιακή μετατροπή έντυπου υλικού και πρόσβαση του Δήμου στο διαδίκτυο μέσω ιστοσελίδας ως το αριθμ.2751/2019 τιμ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΦΝΔΩΛΩ-9ΩΟ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 415 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλόμενη δαπάνη για τη προμήθεια ειδών για τη δομή Παροχής Βασικών Αγαθών, έτους 2019, ως τα υπ΄αρ. 1540, 1541/19 τιμολόγια και το υπ΄αρ. 4179/19 πιστωτικό τιμολόγιο.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΗ7ΤΩΛΩ-4Μ7 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 511 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δαπάνη για τη προμήθεια ειδών για το Κοινωνικό Μαγειρείο - Παράταση Σύμβασης 2018 - 2019 - ως το υπ΄αρ. 1628/20 τιμολόγιο & το υπ΄αρ. 4237/20 πιστωτικό τιμολόγιο.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΟΒ6ΩΛΩ-ΒΣΥ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 515 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλόμενη δαπάνη για την προμήθεια ειδών για τη δομή Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, έτους 2019, ως το υπ΄αρ. 1538/19 τιμολόγιο.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ρ0ΟΩΛΩ-ΨΞΨ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 513 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δαπάνη για την προμήθεια ειδών για το Κέντρο Ημερήσιας Φρονρίδας Ηλικιωμένων, παράταση σύμβασης 2018 - 2019, ως το υπ΄αρ. 1629/20 τιμολόγιο.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Κ0ΑΩΛΩ-ΠΓΒ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 520 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλομένη δαπάνη για 3ο λογαριασμο του εργου "Επείγουσες επισκευές οδοστρώματος σε διάφορες οδούς του Δήμου (έτους 2019)"ως το αριθμ.97/2019 τιμ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΛΡΟΩΛΩ-7Δ8 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 521 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια γάλακτος. ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ απ.96/19 Δ.Σ., συνολικού ποσού 13.722,72 ευρώ (6.861,36 ευρώ για το έτος 2020 & 6.861,36 ευρώ για το έτος 2021).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΠ0ΣΩΛΩ-Ω2Β 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 5838 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια γάλακτος. ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ απ. 96/19 Δ.Σ., συνολικού ποσού 27.445,44 ευρώ (13.722,72 ευρώ για το έτος 2020 & 13.722,72 ευρώ για το έτος 2021).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΗΘΖΩΛΩ-ΨΣΓ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 5839 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια γάλακτος. ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ απ. 96/19 Δ.Σ., συνολικού ποσού 13.722,72 ευρώ ( 6.861,36 ευρώ για το έτος 2020 & 6.861,36 ευρώ για το έτος 2021).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ω44ΩΛΩ-ΦΣΞ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 5837 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα). ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ απ. 96/19 Δ.Σ., συνολικού ποσού 87.825,40 ευρώ ( 43.912,70 ευρώ για το έτος 2020 & 43.912,70 ευρώ για το έτος 2021).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΜΛΧΩΛΩ-1ΦΖ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 5836 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Παροχές (γάλα κ.λ.π.). ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ απ. 96/19 Δ.Σ., συνολικού ποσού 686,14 ευρώ (343,07 ευρώ για το έτος 2020 & 343,07 ευρώ για το έτος 2021).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΔΙΓΩΛΩ-Φ2Χ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 5835 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλόμενη δαπάνη για τέλη για την ύδρευση πλατειών, κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π ως οι συν/νοι (2) λογαριασμοί με ημερομηνία έκδοσης 18/11/19.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω1ΖΧΩΛΩ-8ΛΝ 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 505 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλόμενη δαπάνη για την ύδρευση του Δημοτικού γκαράζ ως ο συν/νος λογαριασμός με ημερομηνία έκδοσης 17/10/19.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 61ΔΒΩΛΩ-ΑΞΖ 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 507 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Τέλη για το φωτισμό κτιρίων Βρεφονηπιακών Σταθμών ( φυσικό αέριο ) - ΠΛΑΤΑΙΩΝ 1 - από 10/12/19 εως 11/2/20 ως ο υπ΄αρ. 17335063/20 συν/νος λογαριασμός.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ4ΠΦΩΛΩ-ΘΕΓ 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 501 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλόμενη δαπάνη για την ύδρευση βρεφονηπιακών σταθμών ως ο συν/νος λογαριασμός με ημερομηνία έκδοσης 18/11/19.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω3ΤΝΩΛΩ-7ΝΓ 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 510 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλόμενη δαπάνη για τηλεφωνικά τέλη με ημερομηνίες λήξης από 31/12/19 εως15/1/20, ως οι συν/νοι (21) λογαριασμοί.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 93ΡΕΩΛΩ-8Φ3 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 502 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 497 498 499 500 501 502