Αναζήτηση Αποφάσεων

ΛΙΒΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ 16/12/2019- 17/12/2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΡΨΠΩΛΩ-77Φ 01/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 469 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 91ΤΡΩΛΩ-ΝΚ1 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 5759 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλομένη δαπάνη για χρήση του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορ/των κατά τα Σάββατα . Σύμφωνα με το υπ. αριθμ.28194/2019 Τεκμηριωμένο αίτημα & για το διαστημα απο 01/10/2019-31/10/2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΝΤΨΩΛΩ-1ΡΜ 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 495 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Τοκοι υπερημεριας χρησης ως το ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΚΤΗ 5184/13-3-2020 που αφορα την 42/2019 ΑΠΟΦ.ΕΙΡΗΝ.ΝΙΚΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΔΤΤΩΛΩ-Δ0Ζ 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 5749 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (έτους 2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΙΑΕΩΛΩ-ΙΤΙ 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 5757 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (99 - 31/1/2020) Αποδοχές γενικού γραμματέα,παρ.1 άρθρο 160 Ν.3463/2006
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΡ26ΩΛΩ-ΟΥΒ 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 5741 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εισφορά υπέρ Συνδέσμου για την ίδρυση Κοινού Νεκροταφείου (228/91)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΖΛΘΩΛΩ-0ΙΣ 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 5747 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Τοκοι υπερημεριας χρησηςως το ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΚΤΗ 5186/13-3-2020 που αφορα την 1753/2019 ΑΠΟΦ.ΜΟΝΟΜ.ΠΡΩΤ.ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΛΤΥΩΛΩ-Τ72 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 5751 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου-κολυμβητηρίου και δύο γηπέδων αντισφαίρισης.ΑΑΥ 230/2019(ΑΔΑ9ΒΨΑΩΛΩ-0Ν7),ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΠΟΣΟ 1.873.058,88 & ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΠΟΣΟ 1.737.972,06
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΥΓΣΩΛΩ-ΦΜΝ 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 5652 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Επισκευή αθλητικού τάπητα και συντήρηση αθλητικού εξοπλισμού στους αθλητικούς χώρους της οδού Σκρά και της πλατείας 28ης Οκτωβρίου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 67ΙΨΩΛΩ-ΒΝ7 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 5729 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Διαμόρφωση Κοινόχρηστου χώρου αναψυχής στην οδό Γρ.Λαμπράκη (πρώην Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΟ57ΩΛΩ-Ω90 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 5728 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων προς σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο σε όλες τις περιοχές του Δήμου Σ23
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΩΣ8ΩΛΩ-ΗΗΠ 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 5727 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Επισκευές και συντηρήσεις στα Δημοτικά κτίρια.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ6ΜΛΩΛΩ-ΖΝ1 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 5726 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εγκατάσταση σήμανσης για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μεταξύ των οδών Γρ.Λαμπράκη-Σικελιανού-Αριστάρχου-Σολωμού-Καρ. Δημητρίου-Ποταμού-Ατταλείας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΡΙ7ΩΛΩ-Δ47 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 5653 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
προέγκριση για την υπερωριακή απασχόληση τεσσάρων (4) μόνιμων υπαλλήλων, και τριών (3) υπαλλήλων αορίστου χρόνου, οι οποίες θα εργαστούν πέραν του ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες, για το μήνα Απρίλιο του 2020 του Δήμου Κορυδαλλού
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΜΙΚΩΛΩ-ΜΣ6 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 5740 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Οφειλομένη δαπάνη για προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρησση και επισκευή μεταφορικών μέσων (απορ/ρων,φορτηγών κ.λ.π) ΓΙΑ ΚΗΗ 6810 (ΑΠΟΡ/ΡΟ) IVECOως το αριθμ726/2019 τιμ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ψ7ΥΩΛΩ-Α9Β 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 486 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλομενη δαπάνη για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (απορ/ρων,φορτηγών,κ.λ.π) ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 6810 ( ΑΠΟΡ/ΡΟ) RENAULT ως το αριθμ.719/2019 τιμ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ61ΗΩΛΩ-ΧΣΡ 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 485 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οφειλομένη δαπάνη για προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (απορ/ρων, φορτηγών κ.λ.π). MERCEDES (ΑΠΟΡ/ΡΟ) ΚΗΥ 6509ως το αριθμ.834/2019 τιμ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΧ0ΝΩΛΩ-Δ0Ρ 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 484 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού για το έργο "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κορυδαλλού"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω8ΥΩΩΛΩ-ΡΣΖ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 5361 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων προμήθειες παγίων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΒΩ7ΩΛΩ-8Κ0 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 5387 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 500 501 502 503