Αναζήτηση Αποφάσεων

Οφειλομένη δαπάνη για προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού (Α1)ως το αριθμ.12361/2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΗΝΕΩΛΩ-ΦΤΧ 29/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 681 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δαπάνες για τη σίτιση νηπίων (Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική) - παράταση προμήθειας 2018 -2019 - ως το υπ΄αρ. 1692/20 Τιμολόγιο.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 61ΥΛΩΛΩ-5ΣΣ 29/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 680 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δαπάνες για τη σίτιση νηπίων (Κρεοπωλείο) - παράταση προμήθειας 2018 - 2019 - ως το υπ΄αρ. 1694/20 τιμολόγιο.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 633ΝΩΛΩ-Ζ9Χ 29/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 679 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δαπάνες για τη σίτιση νηπίων (Παντοπωλείο) - παράταση σύμβασης 2018 - 2019, ως τα υπ΄αρ. 1659 & 1693/19 τιμολόγια και τα υπ΄αρ. 4281 & 4282/19 πιστωτικά τιμολόγια.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ9Β0ΩΛΩ-92Σ 29/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 678 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δαπάνες για τη σίτιση νηπίων (Κρεοπωλείο) - Παράταση Σύμβασης 2018 - 2019 - ως τα υπ΄αρ. 1660 & 1687/20 Τιμολόγια.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΜΣΜΩΛΩ-ΖΣΕ 29/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 676 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δαπάνες για τη σίτιση νηπίων (Κρεοπωλείο) - Παράταση Σύμβασης 2018 - 2019 - ως τα υπ΄αρ. 1660 & 1687/20 Τιμολόγια.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΡΛΡΩΛΩ-8Υ3 29/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 676 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 5/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΔΑ: 9Λ0ΛΩΛΩ-99Α 29/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 6630 Αρ. Αποφ.: 6630 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοιού COVID-19. Η υπ' αριιθμ.:45/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Το με αρ' πρωτ.:5750/2020 τεκμηριωμένο αίτημα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΘΒ6ΩΛΩ-ΦΦΩ 29/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 6594 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοιού COVID-19. Η υπ' αριθμ.:45/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Το με αρ' πρωτ.: 5750/2020 τεκμηριωμένο αίτημα.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΚ6ΤΩΛΩ-ΦΧ0 29/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 6593 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοιού COVID-19.Η υπ' αριθμ.:45/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Το με αρ' πρωτ.:5750/2020 τεκμηριωμένο αίτημα.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΛΗΘΩΛΩ-ΥΧΙ 29/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 6592 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοιού COVID-19. Η υπ' αριθμ.:45/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Το με αρ' πρωτ.:5750 τεκμηριωμένο αίτημα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΡΔΚΩΛΩ-9ΩΠ 29/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 6591 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Την προέγκριση για την υπερωριακή απασχόληση ενός (1) υπαλλήλου αορίστου χρόνου, η οποία θα εργαστεί πέραν του ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες, για το μήνα Μάϊο του 2020.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9047ΩΛΩ-732 28/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 6634-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου: "Ανακατασκευή - συντήρηση και αποκατάσταση φθορών πλακοστρώσεων πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία του Δήμου"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Φ22ΩΛΩ-02Γ 28/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 6532 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6489ΩΛΩ-Ρ1Θ 27/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 6573 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοιού COVID-19. Η υπ' αριθμ.:45/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Το με αρ' πρωτ.:6021/2020 τεκμηριωμένο αίτημα.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω275ΩΛΩ-Β4Ω 27/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 6564 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια πλαστικών μπώλ για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοιού COVID-19. Η υπ' αριθμ.:45/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.Το με αρ' πρωτ.: 6024/2020 τεκμηριωμένο αίτημα.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6880ΩΛΩ-ΖΞ2 27/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 6559 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοιού COVID-19. Η υπ' αριθμ.:45/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Το με αρ' πρωτ.:5748/2020 τεκμηριωμένο αίτημα.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΕ6ΥΩΛΩ-6ΨΙ 27/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 6556 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια τροφίμων για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοιού COVID-19. Η υπ' αριθμ.: 45/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Το με αρ' πρωτ.:5567/2020 τεκμηριωμένο αίτημα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΥΩΛΩ-Χ2Θ 27/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 6547 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια ειδών υγιεινής για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοιού COVID-19. Η με αρ' πρωτ.: 45/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Το με αρ' πρωτ.: 5743/2020 τεκμηριωμένο αίτημα.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Γ8ΑΩΛΩ-ΥΩΝ 27/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 6544 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Υπηρεσίες για την τεχνική βοηθεια υποστήριξης του Δήμου Κορυδαλλού για την επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Αριθμός πρωτοκόλλου τεκμηριωμένου αιτήματος: 6464/23.04.2020.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Α7ΠΩΛΩ-8Μ4 24/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 6514 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 488 489 490 491 492 503