Στο  πλαίσιο  της  υλοποίησης  του  έργου  με  τίτλο  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΣΧΕΔΙΟ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ», βάσει της υπ’ αριθμ. Πρωτ.  6713/05‐04‐2023 Σύμβασης της αναδόχου εταιρείας  με το Δήμο Κορυδαλλού(ΑΔΑΜ: 23SYMV012443766  2023‐04‐05)  ολοκληρώθηκε  η Γεωχωρική βάση Δεδομένων και η τεχνική  έκθεση για  το ΕΣΕΚΚ του Δήμου Κορυδαλλού την 05/02/2024.

Η δράση χρηματοδοτήθηκε από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»2021 Α.Π.2Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου.»

Για την  τεχνική έκθεση πατήστε εδώ και για τα γεωχωρικά δεδομένα πατήστε εδώ.