Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κορυδαλλού ενημερώνει τους ωφελούμενους  του:

Η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθηνών του ΟΑΕΔ ξεκινά τα νέα της  προγράμματα!

Το πρόγραμμα φοίτησης διαρκεί 2 χρόνια και είναι επιδοτούμενο. Οι ώρες φοίτησης θα είναι πρωινές.

 • Προϋποθέσεις φοίτησης:
 1. Άτομα ηλικίας από 18 έως 58 ετών με ποσοστό αναπηρίας (με πιστοποίηση ΚΕΠΑ) από 50% και άνω.
 2. Έλληνες υπήκοοι ή αλλοδαποί που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα ή έχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της ελληνικής τουλάχιστον Β1 επιπέδου.
 3. Υποψήφιοι που ΔΕΝ έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στη Σχολή ΑμεΑ τα τελευταία 8 έτη.
 • Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
 1. Βεβαίωση ανεργίας (εντός 5 ημερών από την υποβολή της αίτησης). Σημαντική είναι η εγγραφή των ανέργων στο μητρώο Ευπαθών Κοινωνικών Ομαδών (Ε.Κ.Ο.) πριν την υποβολή της αίτησης.
 2. Απόφαση ΚΕΠΑ ή απόφαση υγειονομικής επιτροπής του Ν. 2643/98 της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.
 3. Ατομικό Ε1/ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα του 2021, με φορολογητέο εισόδημα κάτω των 20.000ευρώ (σε περιπτώσεις άγαμων/μονογονέων/διαζευγμένων)
 4. Οικογενειακό Ε1/οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα του 2021, με φορολογητέο εισόδημα κάτω των 30.000ευρώ.
 5. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 6. Βεβαίωση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.
 7. Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) εφόσον υπάρχει.
 8. Για τους Πολύτεκνους: πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή απόφαση της Α.Σ.Π.Ε.
 9. Για τους Ομογενείς: ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς.
 10. Για τους υποψηφίους με ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ και δευτερογενή Ψυχική Αναπηρία: απαιτείται η προσκόμιση παραπεμπτικού σημειώματος θεράποντος ιατρού (βλ. παρακάτω).
 • Τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την Αίτηση (βλ. παρακάτω), πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι: «α) Βεβαιώνω ότι τα δικαιολογητικά που επισυνάπτω αποτελούν γνήσια φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχω στα χέρια μου και β) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα 6 Αίτηση καθώς και το περιεχόμενο των δικαιολογητικών που υποβάλλω ή έχω υποβάλλει στην Υπηρεσία σας είναι ακριβή και αληθή και συναινώ στην επεξεργασία των δηλωθέντων προσωπικών δεδομένων από τη Δ.ΥΠ.Α., για τους σκοπούς που συνδέονται με την αξιολόγηση μου ως καταρτιζόμενος, καθώς και για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, και να ειδοποιηθώ σχετικά σε ενδεχόμενη επιτυχία μου, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Επίσης έχω λάβει γνώση του περιεχομένου της Πρόσκλησης για την επιλογή μου και των λοιπών υποχρεώσεών μου και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι.».

 • Η αποστολή των δικαιολογητικών και της αίτησης (η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά στη Γραμματεία της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Υ.Π.Α., Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών, Λ. Γαλατσίου 19, ΤΚ 11141, Αθήνα.

Η ημερομηνία υποβολής ξεκινά στις 23/05/2022 και θα διαρκέσει μέχρι τις 3/06/2022.

Για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση στη διαδικασία καλέστε στη Σχολή ΑμεΑ ΟΑΕΔ Αθηνών στο τηλ. 210-2110640 ή στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κορυδαλλού στα τηλ. 2132129351-352-349.