Ο Δήμος Κορυδαλλού διενεργεί διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του “Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)”, με απώτερο στόχο την ιεράρχηση των περιοχών του Δήμου μας, βάσει των αναμενόμενων φόρτισης Η/Ο.

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) αφορά στη χωροθέτηση δημόσιων προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Ο Δήμος Κορυδαλλού εργάζεται συστηματικά για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο των μόνιμων κατοίκων, όσο και των επισκεπτών.

Η μεθοδολογία που θα υιοθετήσει ο Δήμος Κορυδαλλού απαρτίζεται από τα ακόλουθα στάδια:

  • Ανάλυση και χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης
  • Διερεύνηση σεναρίων χωροθέτησης σταθμών φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
  • Παρουσίαση και τεκμηρίωση της βέλτιστης χωροθέτησης των σταθμών φόρτισης
  • Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης
  • Ολοκλήρωση φακέλου Σ.Φ.Η.Ο του Δήμου
Σε αυτή την προσπάθεια προσδοκούμε τη δική σας ενεργή συμμετοχή με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, καθώς και με σχόλια και παρατηρήσεις, ώστε να αντλήσουμε από τη σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σας πολύτιμα στοιχεία για τη βελτίωση της στρατηγικής μας.