Δήμος Κορυδαλλού:  Επεκτείνεται η δυνατότητα επανασύνδεσης σε καταναλωτές με  αποσυνδεδεμένους λογαριασμούς ρεύματος έως και 31/12/2022

Οι κάτοικοι Κορυδαλλού που έχουν αποσυνδεδεμένη παροχή ρεύματος έως και 31/12/2022,  μπορούν να υποβάλλουν αίτημα στις Κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου
(Πελοπίδα και Ξενοφώντος), προκειμένου να λάβουν το εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση.
Τηλ. Επικοινωνίας- πληροφορίες: 2132129318

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1) Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

2) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της

3) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

4) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6) Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρία από ΚΕ.Π.Α. για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω

7) Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης

απαραίτητης για τη ζωή του ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού

8) Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

Επισημαίνουμε ότι:

1) Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: Να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και η αποσύνδεση να έχει συντελεστεί από το δίκτυο  μέχρι και τις 31.12.2022, καθώς και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου της αίτησης και της έκδοσης εγκριτικής ή απορριπτικής Απόφασης.

2) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά την υποβολή της αίτησης σε σχέση με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή, όπως καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3) Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, μπορούν είτε να ζητούν την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων είτε να διενεργούν κοινωνική έρευνα και κατ’ οίκον επισκέψεις για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού. Κατόπιν τούτων, ελέγχουν αν πληρούνται τα κριτήρια και αποφασίζουν για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης.

4) Μετά τη διαβίβαση της εγκριτικής απόφασης του Δήμου, τη τελική εντολή επανασύνδεσης έχει ο εκάστοτε πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας.

Επισυνάπτονται:

 Α)  Αίτηση

Υ-Δ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΔΕΗ-2023

 Β) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020, όπως  τροποποιήθηκε με το Άρθρο 1 στο ΦΕΚ 276/23-01-2023/τεύχος Β’.

FEK-2023-Tefxos B-00276-downloaded -01_02_2023 Υ-Δ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΔΕΗ-2023