1. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
2. Πιστοποιητικό Γέννησης
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
4. Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
5. Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων
6. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών
7. Άλλο Πιστοποιητικό

Σύνοψη απαραίτητων δικαιολογητικών ανά περίπτωση: Αστυνομική ταυτότητα αιτούντος,
Αντίγραφο τελευταίας φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1), Αντίγραφο τελευταίου
λογαριασμού ΔΕΚΟ

Πατήστε στο κουμπί ΕΙΣΟΔΟΣ για να εισέλθετε στην εφαρμογή.

ΕΙΣΟΔΟΣ