1. Βεβαίωση Εγκατάστασης Κ.Υ.Ε. σε συγκεκριμένη τοποθεσία
2. Επικαιροποιημένη βεβαίωση εγκατάστασης Κ.Υ.Ε. – Αλλαγή Ιδιοκτήτη/Φορέα
3. Επικαιροποιημένη βεβαίωση εγκατάστασης Κ.Υ.Ε. – Αλλαγή ή Προσθήκη
Δραστηριότητας
4. Αίτηση για Κ.Υ.Ε.
5. Αίτηση Πολίτη
6. Αίτηση Προέγκρισης και Χορήγησης Άδειας Παιδοτόπου (Φυσικά Πρόσωπα)
7. Αίτηση Προέγκρισης και Χορήγησης Άδειας Παιδοτόπου (Νομικά Πρόσωπα)
8. Βεβαίωση Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου (Φυσικά Πρόσωπα)
9. Βεβαίωση Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου (Νομικά Πρόσωπα)
10. Άδεια Εκμίσθωσης Περιπτέρου (σε Φυσικά Πρόσωπα)
11. Άδεια Εκμίσθωσης Περιπτέρου (σε Εταιρείες)
12. Αίτηση Μετατόπισης Περιπτέρου

Πατήστε στο κουμπί ΕΙΣΟΔΟΣ για να εισέλθετε στην εφαρμογή.

ΕΙΣΟΔΟΣ