Ο Δήμος Κορυδαλλού, μετά την έκδοση της αριθμ. 146/28.05.2024 (ΑΔΑ:Ψ1ΣΠΩΛΩ-2ΔΛ), απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, προτίθεται να προσλάβει έξι (6) άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, κλάδου ΥΕ Δασεργατών και ειδικότητας ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες του, που προκύπτουν κατά τη θερινή περίοδο, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (πυρασφάλεια).

Κατεβάστε παρακάτω

  1. Την ανακοίνωση
  2. Την αίτηση
  3. Την υπεύθυνη δήλωση