ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Φροντίζει για την ανάπτυξη της χλωρίδας και μελετά την επέκταση του υπάρχοντος πρασίνου της πόλης, συγχρόνως με την καλλιέργεια δένδρων – θάμνων και φυτών που σκοπό έχουν τον εμπλουτισμό των χώρων πρασίνου του Δήμου.

  • Μεριμνά για τον καθορισμό, σχεδιασμό και ανάλυση της φυτευτικής λύσης, άρδευσης και μηχανολογικού εξοπλισμού, έργων διαμόρφωσης πρασίνου (πλατειών, αλσών, δενδροστοιχιών, πεζοδρόμων) κλπ., με γνώμονα τις οικολογικές και λειτουργικές απαιτήσεις του φυτικού πληθυσμού για την ασφαλή και αποτελεσματική ένταξη του πρασίνου στο σύνολο των λειτουργιών που εξυπηρετεί το κάθε έργο και έχει στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.
  • Φροντίζει για τη συνεχή παραγωγή ποσότητας και ποιότητας φυτικών ειδών και ποικιλιών με βάση τις μελέτες ανάπτυξης και συντήρησης πρασίνου.
  • Τηρεί βιβλίο φυτοπαθολογίας, φαρμακολογίας, λιπασματολογίας, εδαφολογίας, κλπ.
  • Συντάσσει μελέτες ή κινεί τις διαδικασίες για την εξασφάλιση των υλικών και μέσων για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της Δ/νσης Πρασίνου.
  • Η εκπόνηση μελετών, που σχετίζονται με την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, φυτών, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, κλπ.
  • Συμμετέχει στις επιτροπές αξιολόγησης προσφορών και στις επιτροπές παραλαβής των προηγουμένων ειδών.
  • Τηρεί αρχείο υλικών και προδιαγραφών τους, προμηθευτών και των μελετών προμηθειών.
  • Συντάσσει ή συμμετέχει στη σύνταξη κανονισμών λειτουργίας των χώρων Πρασίνου.
  • Παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν σχέση με την ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων φύτευσης και παραγωγής.
  • Επιμελείται για τον ψεκασμό και απολύμανση και εν γένει της υγιεινής των δημοτικών κτιρίων, Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων του Δήμου.