ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σε συνεργασία με το Τμήμα Πρασίνου επιμελείται και προτείνει την προμήθεια νέων φυτικών ειδών και συναφών υλικών, είτε λόγω αύξησης των αναγκών, είτε για την αντικατάσταση τους.

 • Μεριμνά για την άρτια λειτουργία των χώρων πρασίνου γενικά, υποδεικνύοντας ελλείψεις στις αρμόδιες Δ/νσεις.
 • Έχει την ευθύνη επέμβασης σε μεμονωμένα δένδρα ή σε δενδροστοιχίες με δένδρα ύψους πέρα από το σύνηθες με ειδικό συνεργείο αναρριχητών.
 • Είναι υπεύθυνο για την συντήρηση και εκτέλεση έργων πρασίνου, σύμφωνα με τις μελέτες που συντάσσονται από το Τμήμα Πρασίνου σε συνεργασία μεταξύ τους.
 • Εισηγείται στο Τμήμα Πρασίνου την προμήθεια των αναγκαίων φυτικών ειδών και συναφών υλικών, των οποίων έχει την ευθύνη για τη σωστή παραλαβή, φύλαξη, διαχείριση και διάθεση τους.
 • Ασκεί ένδικα μέσα για τη δίωξη δραστών σε βάρος χώρων πρασίνου.
 • Έχει την ευθύνη της ποσοτικής και ποιοτικής απόδοσης των συνεργείων των εργαζομένων σε όλους τους χώρους ευθύνης του.
 • Συντηρεί το πράσινο που αφορά τους κήπους των Δημοτικών κτιρίων, σχολείων και κοινόχρηστων χώρων.
 • Είναι υπεύθυνο για τον καθαρισμό των χώρων πρασίνου.
 • Μεριμνά για την έγκαιρη πληροφόρηση συνολικών αναγκών σε υλικά και μέσα της Δ/νσης Πρασίνου.
 • Είναι υπεύθυνο για την συντήρηση και άρδευση, των έργων πρασίνου σύμφωνα με τις μελέτες που συντάσσονται από το Τμήμα Πρασίνου, σε συνεργασία μεταξύ τους.
 • Είναι υπεύθυνο για την συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων αρδευτικών συστημάτων και των σιντριβανιών.
 • Μεριμνά για την επισκευή του μηχανολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό του τμήματος.