Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 240, ΓΡΑΦΕΙΟ 110, ΤΗΛ 2104990458, 712, 708

Email: politikiprostasia@korydallos.gr, mefthimiadis@korydallos.gr

Το αυτοτελές γραφείο Πολιτικής Προστασίας, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του. Καθορίζει τις προτεραιότητες ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του επιδιωκόμενου έργου. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.

 • Προβαίνει στο σχεδιασμό δράσεων ανά κατηγορία κινδύνων (όπως Σεισμοί, Πλημμύρες, Πυρκαγιές, Καύσωνας – Χιονοπτώσεις, ) στις οποίες περιλαμβάνονται προληπτικά μέτρα αντιμετώπισής τους.
 • Διατυπώνει εισηγήσεις για το Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας του Δήμου σε σχέση με τα προγράμματα, μέτρα και δράσεις, ώστε να ληφθούν υπόψη στον Ετήσιο Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας.
 • Θέτει σε ετοιμότητα τις υπηρεσίες του Δήμου ώστε να προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες (π.χ. διάθεση ανθρώπινου δυναμικού, υλικών μέσων, εξοπλισμού) σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, για την πρόληψη πιθανών φυσικών καταστροφών ανά κατηγορία κινδύνου ή για την αντιμετώπισή τους, εφόσον οι σχετικές ανάγκες υπάρχουν εντός διοικητικών ορίων του Δήμου ή του πεδίου δράσης αυτού.
 • Εφαρμόζει τον Ετήσιο Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας κατά το σκέλος που τα Περιφερειακά Προγράμματα, μέτρα και δράσεις έχουν τοπικό χαρακτήρα.
 • Τηρεί το αρχείο των υπαλλήλων που εμπλέκονται σε περιπτώσεις Εκτάκτων Αναγκών, σύμφωνα με τα σχέδια δράσης.
 • Παρακολουθεί το Μητρώο Εθελοντικών Ομάδων, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, για πιθανή συνεργασία από κοινού δράσεων με αυτές.
 • Συμμετέχει στις ασκήσεις (Πολιτικής Προστασίας) που τελούνται από Κρατικούς Φορείς σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος που λαμβάνουν χώρα στο πεδίο δράσης του Δήμου.
 • Μεριμνά, για την ενημέρωση όλων των κατά περίπτωση οργάνων περιοχής και τομέα ευθύνης του Δήμου, σε θέματα Εκτάκτων Αναγκών (Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων, Σχολικές Επιτροπές κ.ά.).
 • Ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ανάγκη δράσεων εκ μέρους τους αναφορικά με την πληροφόρηση των πολιτών για τη λήψη προληπτικών μέτρων στις περιπτώσεις αυξημένων κινδύνων, που μπορεί να απειλούν την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών.
 • Τηρεί την αλληλογραφία με τις αντίστοιχες Δημόσιες Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και συνεργάζεται μαζί τους.
 • Λαμβάνει πληροφόρηση για πιθανά συμβάντα ασφαλείας τα οποία τα προωθεί έγκαιρα και με ακρίβεια προς αντιμετώπιση από τις αρμόδιες υπηρεσίες (την Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστική).
 • Παρουσιάζει συγκεντρωτικά πληροφορίες παρέχοντας άμεση, σε πραγματικό χρόνο, εποπτική εικόνα της Πόλης.
 • Εκδίδει προειδοποιήσεις και οδηγίες για τη διαχείριση των συμβάντων.
 • Εκπροσωπεί το Δήμο στα Κεντρικά Όργανα Κρίσεων.
 • Εκδίδει βεβαιώσεις για την αδυναμία μετακινήσεων στους δημότες λόγω εκτάκτων φαινομένων.