Μεριμνά για τη διατήρηση και δημιουργία καλύτερων φυσικών συνθηκών ζωής στην πόλη.

Φροντίζει μέσα από τις δικαιοδοσίες του Δήμου και μέσω των αρμοδίων φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, για τα προβλήματα ηχορύπανσης, ρύπανσης της ατμοσφαίρας (καυσαέρια κάθε είδους), αφισορύπανσης, βιομηχανικής ρύπανσης (λύματα, απόβλητα κ.λπ.) και λοιπών κατά περίπτωση ρυπάνσεων.

Τεκμηριώνει τις αδυναμίες και τα προβλήματα τη περιοχής και τηρεί σχετικό αρχείο.

Επεξεργάζεται τα στοιχεία που συγκεντρώνονται/ καταγράφονται και εισηγείται προγράμματα επεμβάσεων του Δήμου ή άλλων αρμόδιων φορέων για τη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης.

Αποτελεί τον συνθετικό κρίκο, ανάμεσα στο Δήμο και τους αρμοδίους φορείς στην προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος.

Δέχεται τις αναφορές των εξωτερικών υπηρεσιών του Δήμου και των πολιτών σε σχέση με το περιβάλλον και ενεργεί γρήγορα και μεθοδευμένα προς κάθε κατεύθυνση για τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων.

Συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες του Δήμου για θέματα σχεδιασμού και προγραμματισμού δράσης.

Συντάσσει τις μελέτες κυκλοφορίας και εισηγείται την έγκριση τους και την εφαρμογή τους, ως και την εκτέλεση έργων σήμανσης και φωτεινών σηματοδοτήσεων, ως και ελεγχόμενων εγκαταστάσεων γενικά.

Μεριμνά ακόμη για την τοποθέτηση, από το αρμόδιο Τμήμα, ενδεικτικών κυκλοφοριακών πινακίδων γενικά στους ενδεδειγμένους χώρους.

Επιμελείται την επιβολή προστίμων στις περιπτώσεις παράνομων κατασκευών στα κρασπεδόρειθρα.

Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται μεν στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, πλην όμως έχει σχέση με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού.