Τα προβλήματα στα οποία καλούνται να ανταποκριθούν οι Ο.Τ.Α. στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα τις εξελίξεις κυρίως στον ευρωπαϊκό αλλά και τον ευρύτερο διεθνή χώρο, καθιστούν τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν ολοένα και πιο σύνθετο. Η εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) αποτελεί ουσιαστικό μέσο για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη οργάνωση του Δήμου Κορυδαλλού, για τη διαχείριση των περιορισμένων πόρων του, λαμβάνοντας υπόψη κατά κύριο λόγο τις τοπικές ανάγκες και προτεραιότητες αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο, με στόχο την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ενδυνάμωση της διαδικασίας του δημοκρατικού προγραμματισμού και της συμμετοχικότητας. Βασική επιδίωξη στην κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι να αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο σε τοπικό επίπεδο,  το οποίο θα περιλαμβάνει ένα πλέγμα κάθετων και οριζόντιων δράσεων. Στόχος του είναι να αποτελέσει το βασικό μέσο σχεδιασμού και προγραμματισμού προκειμένου Ο.Τ.Α. να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις που επιτάσσει, τόσο η ευρωπαϊκή διάσταση της αυτοδιοίκησης, όσο και η ανάγκη της αειφόρου ανάπτυξης και ευημερίας του τοπικού πληθυσμού.

Το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την εφαρμογή των Επιχειρησιακών προγραμμάτων καθορίστηκε με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), μέσω του οποίου θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)  επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α βαθμού.

Σκοπός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, είναι ο ετήσιος επιμερισμός τους σε έργα και δράσεις που οι Δήμοι θα έχουν την ικανότητα να υλοποιήσουν, η κατάρτιση των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης και των Ετησίων Τεχνικών Προγραμμάτων, τα οποία θα ενσωματώνονται ώστε να δημιουργούνται οι ετήσιοι προϋπολογισμοί των Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) και τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου Σχεδιασμού των Δήμων, προβλέπεται η εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα επιμερίζεται σε δύο φάσεις.

 • ΣΤΗ ΦΑΣΗ Α’ που περιλαμβάνει το Στρατηγικό Σχεδιασμό και
 •  ΣΤΗ ΦΑΣΗ Β’ που περιλαμβάνει τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό.

Τα συνοπτικά χαρακτηριστικά των δύο αυτών ΦΑΣΕΩΝ, είναι:

ΦΑΣΗ Α’ (Στρατηγικός Σχεδιασμός)

Αναλύεται το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου (χαρακτηριστικά Δήμου, δημογραφικά στοιχεία, παραγωγικά χαρακτηριστικά, πολεοδομικά δεδομένα, οικιστική δομή κλπ.), εντοπίζονται τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες, οι προοπτικές ανάπτυξης.

 • Αναλύεται το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου, (λειτουργία υπηρεσιών, λειτουργία Νομικών Προσώπων) και εντοπίζονται τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες και οι δυνατότητες ανάπτυξης των υπηρεσιών του Δήμου.
 • Αξιολόγηση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος και εξάγεται ο καθορισμός των Αξόνων, των Μέτρων και των Στόχων καθώς και το όραμα, η Στρατηγική και οι προοπτικές Ανάπτυξης του Δήμου.

ΦΑΣΗ Β’ (Επιχειρησιακός Σχεδιασμός)

 • Μετά την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και τη διοργάνωση των αναγκαίων διαδικασιών διαβούλευσης, τα στρατηγικό σχέδιο θα αποτελέσει τη βάση για να εξειδικευτούν οι άξονες και τα μέτρα σε συγκεκριμένες πλέον δράσεις και έργα.
 • Συνοπτικά, στη φάση αυτή εξειδικεύονται οι Άξονες, τα Μέτρα και οι Στόχοι της ΦΑΣΗΣ Α’ σε ομαδοποιημένα έργα και παρεμβάσεις, σε συνάρτηση με τη διαφαινόμενη οικονομική κατάσταση του Δήμου τα επόμενα χρόνια και στην προοπτική Ανάπτυξης του Δήμου.
 • Παράλληλα, στη ΦΑΣΗ Β΄ προβλέπεται και ετήσιος καταμερισμός των έργων, ώστε από εκεί να προκύπτουν τα τεχνικά προγράμματα κατ’ έτος.

Ανακεφαλαιώνοντας, οι δύο αυτές φάσεις Α’ και Β’ (Στρατηγικός Σχεδιασμός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός) θα αποτελέσουν το Ενιαίο κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Από τους Νόμους και τα Προεδρικά Διατάγματα για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, προκύπτουν οι ακόλουθες ενέργειες:

 1. Κατάρτιση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού
 2. Κατάθεση Σχεδίου Σ.Σ. στην Εκτελεστική Επιτροπή.
 3. Υποβολή του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού από την Εκτελεστική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση, τελικό καθορισμό και έγκριση των Αξόνων, Μέτρων και Στόχων του Προγράμματος.
 4. Το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού :
 • τίθεται προς συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν.3852/2010), ώστε να υποβληθούν προτάσεις για έργα και παρεμβάσεις για όλη την έκταση της πόλης,
 • τίθεται προς συζήτηση στα ΝΠΔΔ του Δήμου, ώστε να υποβληθούν προτάσεις για έργα και παρεμβάσεις,
 • γνωστοποιείται σε συλλογικούς φορείς, στις επιτροπές του Δήμου και αναρτάται για διαβούλευση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο εβδομάδων στην ιστοσελίδα του Δήμου ώστε να υποβληθούν προτάσεις για έργα και παρεμβάσεις για όλη την έκταση της πόλης.
 1. Συλλογή προτάσεων έργων και δράσεων από τις υπηρεσίες του Δήμου.
 2. Με βάση όλο αυτό το υλικό, καταρτίζεται η ΦΑΣΗ Β’ (Επιχειρησιακός Σχεδιασμός) και υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή και από εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική έγκριση και την ύπαρξη του οριστικού κειμένου του Επιχειρησιακού Προγράμματος.