Δήμαρχος: Νίκος Χουρσαλάς

Γραφείο Δημάρχου

Τηλ: 210 4990702 – 3

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείουmayor@korydallos.gr

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ο Δήμαρχος μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους και τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.

Διοίκηση

Ο Δήμος Κορυδαλλού διοικείται από 41μελές Δημοτικό Συμβούλιο. Η σημερινή δημοτική αρχή με επικεφαλής τον Δήμαρχο Νίκο Χουρσαλά αναδείχθηκε για πρώτη φορά στις Δημοτικές Εκλογές του 2019.

Ο Δήμος Κορυδαλλού διαρθρώνεται σε δέκα Διευθύνσεις: Διοικητικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Κοινωνικών Υπηρεσιών, Μελετών και Κτηματολογίου, Έργων, Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος και Αδειών Καταστημάτων, Πρασίνου, Καθαριότητας και Συγκοινωνιών και Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, οι οποίες εποπτεύονται από πέντε Αντιδημάρχους.

Με το Ν. 3852 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης” δημιουργήθηκε το Ενιαίο Νομικό Πρόσωπο “Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού” το οποίο ασκεί την πολιτική του Δήμου στους τομείς του αθλητισμού και του πολιτισμού.

Αντιδήμαρχοι

Δημόπουλος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών

τηλ. επικοινωνίας: 210- 49.90.706

Μανούσος Απόστολος – Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

τηλ. επικοινωνίας: 210-4950014

Λώνας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Βρεφονηπιακών Σταθμών

τηλ. επικοινωνίας:

Ζήσης Νικόλαος – Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση του Covid-19

τηλ. επικοινωνίας: 210-4990530

Απόστολος Αρώνης – Αντιδήμαρχος Τμήματος Προστασίας – Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών – Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης

τηλ. επικοινωνίας:

                                                          Τζιρίτας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος καθημερινότητας και διαχείρισης αιτημάτων του πολίτη

τηλ. επικοινωνίας:

                                                              Πάχος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης            Κοινωνικών Υπηρεσιών – Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης

Παπαδογεωργής Δημήτριος – Αντιδήμαρχος του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Πολεοδομίας και του Αυτοτελούς Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας.

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Τζέρπος Κυριάκος – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Παιδιού, Νεολαίας και τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Νέας Γενιάς και Μεταναστευτικής Πολιτικής

                                                                                                             τηλ. επικοινωνίας: 210-4990712, 210-4990457

Βαγενάς Στέφανος – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για την Εμπορική Ανάπτυξη του Δήμου

τηλ. επικοινωνίας: 210-4990730

Γκόγκος Γεώργιος – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για την ανάπτυξη του Πρασίνου στην πόλη μας

τηλ. επικοινωνίας: 210-4990473

Τσιρακίδης Χαράλαμπος –  Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

τηλ. επικοινωνίας: 210-4990542

Φίλιππος Θεοφιλίδης – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων.

τηλ. επικοινωνίας: 210-4979521