Δήμαρχος: Νίκος Χουρσαλάς

Γραφείο Δημάρχου

Τηλ: 210 4990702 – 3

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείουmayor@korydallos.gr

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ο Δήμαρχος μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους και τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.

Διοίκηση

Ο Δήμος Κορυδαλλού διοικείται από 41μελές Δημοτικό Συμβούλιο. Η σημερινή δημοτική αρχή με επικεφαλής τον Δήμαρχο Νίκο Χουρσαλά αναδείχθηκε για πρώτη φορά στις Δημοτικές Εκλογές του 2019.

Ο Δήμος Κορυδαλλού διαρθρώνεται σε δέκα Διευθύνσεις: Διοικητικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Κοινωνικών Υπηρεσιών, Μελετών και Κτηματολογίου, Έργων, Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος και Αδειών Καταστημάτων, Πρασίνου, Καθαριότητας και Συγκοινωνιών και Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, οι οποίες εποπτεύονται από πέντε Αντιδημάρχους.

Με το Ν. 3852 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης” δημιουργήθηκε το Ενιαίο Νομικό Πρόσωπο “Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού” το οποίο ασκεί την πολιτική του Δήμου στους τομείς του αθλητισμού και του πολιτισμού.

Αντιδήμαρχοι

Δημόπουλος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών

τηλ. επικοινωνίας: 210- 49.90.706

Μανούσος Απόστολος – Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

τηλ. επικοινωνίας: 210-4950014

Κωτσίδου Ελευθερία – Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Βρεφονηπιακών Σταθμών

Μελάς Ιωάννης –Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δια Βίου Μάθησης

τηλ. επικοινωνίας: 2132129333

                                                               Παπαδογεωργής Δημήτριος – Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Πολεοδομίας

τηλ. επικοινωνίας: 2104990719

Φίλιππος Θεοφιλίδης – Αντιδήμαρχος για τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων

τηλ. επικοινωνίας: 210-4979521

Καλομπράτσου Ιωάννα – Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων.

Τσιρακίδης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας.

Γκόγκος Γεώργιος– Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Πάρκων και Κηποτεχνίας.

τηλ. επικοινωνίας: 210-4990473

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Τζέρπος Κυριάκος – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Παιδιού, Νεολαίας και τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Νέας Γενιάς και Μεταναστευτικής Πολιτικής

                                                                                                             τηλ. επικοινωνίας: 210-4990723, 210-4990457

Ευθυμιάδης Μιχαήλ – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος της Δ/νσης Κ.Ε.Π και σε θέματα καθημερινότητας του Δημότη.

τηλ. επικοινωνίας: 2104990708, 712

Νεκτάριος Τσίρμπας – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Αθλητισμού.

τηλ. επικοινωνίας: 2104990710

Απόστολος Αρώνης –  Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα φιλοζωικής πολιτικής

                                                                                                                   τηλ. επικοινωνίας: 2104990421

Μιχαηλίδου Μπατμάνογλου Ευγενία– Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος σε θέματα προώθησης της Ισότητας των Φύλων, πρόληψης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας

Γαλακτερός Αθανάσιος–  Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Πολιτικών Γάμων