Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου στις 16:00 θα πραγματοποιηθεί η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Βρείτε επισυναπτόμενα:

α) Το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2022

β) Το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το έτος 2022